SAVESNI GRAĐANIN Gradski krstaš


Prijavljena inicijativa
Inicijativa broj 769
Komentari (16)
Zelene površine/Parkovi
 • Slučaj postavljen: 09-09-2017
 • Dečiji park pun opasnih detalja
Na kraju ulice Kralja Uroša Prvog 16 u Batajnici - Zemun - Beograd
 • Model aparata:
 • Marka aparata:
 • Originalni datum slike:
 • Obrada slike:
 • Model aparata: iPhone 5s
 • Marka aparata: Apple
 • Originalni datum slike: 2017:09:09 14:58:18
 • Obrada slike: 10.3.3
 • Model aparata: iPhone 5s
 • Marka aparata: Apple
 • Originalni datum slike: 2017:09:09 15:28:20
 • Obrada slike: 10.3.3
 • Model aparata: iPhone 5s
 • Marka aparata: Apple
 • Originalni datum slike: 2017:09:09 14:58:26
 • Obrada slike: 10.3.3
U dečijem parku u Batajnici viri iz zemlje puno opasnih detalja od betona i čelika.To su ili ostaci od bivših dečijih rekvizita ili nebriga u vreme izvođenja radova

Postavite nov komentar
Uz komentar priložite:
Komentari (16)
Dobili smo obaveštenje od Sekretarijata za inspekcijske poslove:

"Република Србија
Град Београд
Градска управа града Београда
Секретаријат за инспекцијске послове
Сектор за комунални инспекцијски надзор
Одељење надзора комуналних инспекција градских општина
Oдсек надзора комуналних инспекција
градских општина
X-02 бр:355-2909/2018
25.09.2018. године
ГС
27. марта бр. 43-45
11000 Београд
телeфон: 011/3309-161
факс: 011/ 3345-882
e-mail: inspekcija@beograd.gov.rs

Предмет: Обавештење

Поводом Ваше представке X-02 бр. 355-2909/18, упућене електронском поштом (tim@mojainicijativa.com) Секретаријату за инспекцијске послове, у вези дечијег парка у Батајници, Улица Краља Уроша Првог бр.16, обавештавамо Вас да су се у овом Секретаријату водио управни поступак у вези истог, и то у предмету Х-02 бр.355-3480/17 од 15.09.2017. године. Сходно датим надлежностома, комунални инспектор је у напред наведеном поступку донео решење којим је наложено да се горе наведена локација доведе у уредно и чисто стање; по истом је поступљено.

Поступајући по поновљеној пријави комунални инспектор је дана 13.09.2018. године, у поступку по службеној дужности, извршио инспекцијску контролу површине на којој се налази дечији парк у Батајници, Улица Краља Уроша Првог бр.16, те је записнички констатовао у предмету Х-02 број: 355-2909/2018 следеће: да је наведена локација у чистом и уредном стању, као и да нису затечени остаци од бивших дечијих реквизита.

Контроли присутни руководилац подручја Земун ЈКП ''Зеленило Београд'' је изјавио да се у складу са програмом одржавања јавних зелених површина и категоријом одржавања врше радови на кошењу ЈЗП, чистоћи травњака и одржавању реквизита.

Имајући у виду утврђено чињенично стање, нема основа за даље вођења поступка у смислу Одлуке о о уређењу и одржавању паркова, зелених и рекреационих површина (''Сл.лист града Београда'' бр. 10/01...., 44/14, 17/15, 35/15 и 19/2017)."
27-09-2018 21:03:27
Dobili smo obaveštenje od Sekretarijata za inspekcijske poslove:

"Република Србија
Град Београд
Градска управа града Београда
Секретаријат за инспекцијске послове
Сектор за комунални инспекцијски надзор
Одељење за комунални инспекцијски надзор
Одсек за комунални инспекцијски надзор
X-02 бр. 355-2896/2017
Датум: 24.09.2018 год.
СЋ
27.марта 43-45
11000 Београд
тел.011 3309-191, факс 3345-882
е-mail: inspekcija@beograd.gov.rs

Тим МОЈА ИНИЦИЈАТИВА

Предмет: Обавештење по пријави

У вези са Вашом пријавом, коју нам је Комунална инспекција, ГО Земун, проследила на даље поступање, а која се односи на дечији парк где из земље вири пуно опасних детаља од бетона и челика као последица остатака бивших дечијих реквизита, као и на чистоћу парка у Батајници у улици Краља Уроша Првог бр. 16, обавештавамо Вас да се по истом води поступак у овом Секретаријату у предмету Х-02 бр.355-2909/18."
27-09-2018 20:59:49
Dobili smo obaveštenje od komunalne inspekcije GO Zemun u prilogu.
06-09-2018 23:26:41
Inicijativu sa novim opisom i dokaznim materijalom poslali smo na adrese: inspekcija GO Zemun, JKP "Zelenilo Beograd" i Sekretarijat za inspekcijske poslove.
26-08-2018 20:21:31
O opasnim detaljima niko ne brine.
26-08-2018 09:34:11
Dobili smo odogovor od Sekretarijata za inspekcijske poslove:

"Поштовани,

Ваша представка ће бити размотрена у складу са надлежностима Секретаријата за инспекцијске послове.

Срдачан поздрав.
Секретаријат за инспекцијске послове"
21-02-2018 15:27:53
Inicijativu smo ponovo poslali smo na adrese: inspekcija GO Zemun i Sekretarijat za inspekcijske poslove.
18-02-2018 18:42:25
И овде се ништа не мења.Имају и деца и родитељи пуно среће да се неко не убогаљи
18-02-2018 09:44:35
Dobili smo obaveštenje od Sekretarijata za inspekcijske poslove:

"Република Србија
Град Београд
Градска управа града Београда
Секретаријат за инспекцијске послове
Сектор за комунални инспекцијски надзор
Одељење надзора комуналних инспекција градских општина
Oдсек надзора комуналних инспекција градских општина
X-02 бр:355- 3480 /2017
19.10.2017. године
ГС

27. марта бр. 43-45
11000 Београд
телeфон: 011/3309-161
факс: 011/ 3345-882
e-mail: inspekcija@beograd.gov.rs

Поводом Ваше представке упућене, електронском поштом
(tim@mojainicijativa.com) Градској општини Земун, Одељењу за инспекцијске послове, комунална инспекцуија, која је прослеђена овом Секретаријату 15.09.2017.године, у вези оштећења дечијег парка у Батајници, Улица Краља Уроша Првог бр.16, обавештавамо Вас да је у Секретаријату за инспекцијске послове, започет управни поступак, у коме ће бити предузете мере везано за наведени проблем."
30-10-2017 13:30:26
Dobili smo odgovor od Sekretarijata za inspekcijske poslove:

"Поштовани,

Ваша представка ће бити размотрена у складу са надлежностима Секретаријата за инспекцијске послове.

Срдачан поздрав.
Секретаријат за инспекцијске послове"
06-10-2017 11:05:06
 
INICIJATIVE U KOMŠILUKU
INICIJATIVU PRATI