ms10 Građanin


Prijavljena inicijativa
Inicijativa broj 2085
Komentari (7)
Zelene površine/Parkovi
  • Slučaj postavljen: 12-08-2019
  • Ambrozija
  • Model aparata:
  • Marka aparata:
  • Originalni datum slike:
  • Obrada slike:
Poštovani,
U Klinskoj ulici i njenoj okolini na više lokacija raste ambrozija, slika mape ulice sa zaokruženim mestima gde je primećena ambrozija je priložena. Molimo Vas za hitnu reakciju nadležnih službi kako bi uklonili abroziju sa pomenutih lokacija jer neuklanjanjem iste sam kvalitet zdravlja velikog broja stanovnika pomenutog komsiluka a narocito dece će biti ugrožen...
Molim Vas za hitnu reakciju i rešenje problema ambrozije!

Postavite nov komentar
Uz komentar priložite:
Komentari (7)
Dobili smo odgovor od JKP "Zelenilo Beograd":

"Пoштoвaни,

Oбaвeштaвaмo Вaс дa нaвeдeнa пoвршинa ниje у Прoгрaму рeдoвнoг oдржaвaњa jaвних зeлeних пoвршинa JКП „Зeлeнилo-Бeoгрaд“. Зa инфoрмaциje o тoмe кo je у oбaвeзи дa врши oдржaвaњe прeдмeтнe пoвршинe, пoтрeбнo je дa сe oбрaтитe Рeпубличкoм гeoдeтскoм зaвoду, Служби зa кaтaстaр нeпoкрeтнoсти, кaкo бистe утврдили кo имa прaвo кoришћeњa и oбaвeзу oдржaвaњa нaвeдeнoг прoстoрa.

Зaхвaљуjeмo нa рaзумeвaњу,
Центар за информисање
Мали Калемегдан бр.8, 11000 Београд
тел/факс: 011/2630-506
e-mail: info@zelenilo.rs
website: www.zelenilo.rs"
11-10-2019 10:26:38
Inicijativu sa novim opisom i materijalima poslali smo na adrese: GO Voždovac, JKP "Zelenilo Beograd" i Zavod za biocide.
29-08-2019 18:04:11
Inicijativu smo ponovo poslali na adrese: Zavod za biocide, JKP "Zelenilo Beograd" i GO Voždovac.
29-08-2019 17:18:18
Slike kao dokaz...
29-08-2019 09:47:07
Poštovani,
Situacija ne da nije promenjena nego je još gora jer ambrozija nije uklonjena!
Molim za hitnu reakciju nadležnih službi!
27-08-2019 10:10:32
Dobili smo odgovor od Sekretarijata za inspekcijske poslove:

"Поштовани,

С обзиром да је пријава прослеђена надлежном органу, инспекције Секретаријата за инспекцијске послове неће поступати по пријави.

Секретаријат за инспекцијске послове"
13-08-2019 19:46:34
Inicijativa sa linkom stranice je prosleđena na adrese: GO Voždovac, Sekretarijat za inspekcijske poslove, JKP Zelenilo Beograd, Zavod za biocide.
12-08-2019 10:38:43
  
INICIJATIVE U KOMŠILUKU
INICIJATIVU PRATI