todomil Gradski krstaš


Prijavljena inicijativa
Inicijativa broj 2059
Komentari (5)
Trotoari
 • Slučaj postavljen: 22-07-2019
 • Лоше постављени ивичњаци на тротоару због чега се спира земља са зелене површине
Краљице Марије 13 - Palilula - Beograd
 • Model aparata: iPhone 6
 • Marka aparata: Apple
 • Originalni datum slike: 2019:07:10 07:14:50
 • Obrada slike: 10.2.1
 • Model aparata: iPhone 6
 • Marka aparata: Apple
 • Originalni datum slike: 2019:07:10 07:15:09
 • Obrada slike: 10.2.1
 • Model aparata: iPhone 6
 • Marka aparata: Apple
 • Originalni datum slike: 2019:07:10 07:15:22
 • Obrada slike: 10.2.1
Поштовани,
у улици Краљице Марије уз зграду број 13 постоји проблем са неадекватно постављеним ивичњацима, услед чега долази до константног спирања земље са зелене површине, као и сливања воде са главног тротоара на самој улици, што доводи до настанка блата у кишном периоду, док лети наслаге земље ветар разноси на све стране. Проблем је у спуштеном делу ивичњака тротоара, који директно излази на улицу Краљице Марије, те се вода и земља сливају на тротоар на који станари из зграде у улици Краљице Марије број 13 излазе из зграде, као и станари из зграда у улици Владетина 1, 3 и 5, који туда такође пролазе. Дакле, спира се земља са једне стране, док са горњег дела долази додатна вода, која нема где да оде. Проблем ће се лако разумети увидом у фотографије које Вам прослеђујем. Обзиром да се тренутно изводе радови у улици, молим надлежне органе да реагују и отклоне ову аномалију, макар стаљајући више ивичљаке ка зеленој површини, јер не верујем да ће изнивелисати висину тротоара који се сада сређује са оним испред улаза у зграду број 13.
Хвала

Postavite nov komentar
Uz komentar priložite:
Komentari (5)
Inicijativu sa novim dopisom poslali smo na adrese: Sekretarijat za inspekcijske poslove i JP "Putevi Beograda".
05-08-2019 18:53:30
Поштовани,
постављам питање ко је онда наглежан и ко ће решити овај проблем обзиром да је добијен одговор је да Одељење за инспекцијске послове Управе градске општине Палилула у Београду - одсека комунална инспекција није надлежно за рад по поднеску – пријави. Секретаријат за инспекцијске послове је проследио иницијативу њима на решавање уз захтев да одговоре, што су и учинили, да нису надлежни. Ко је надлежан? Ко ће решити поблем?
Срдачан поздрав
05-08-2019 08:40:23
Dobili smo obaveštenje od GO Palilula:

"Уп. бр. 4-4Б- 355- 1504/2019

Комунални инспектор Одељења за инспекцијске послове Управе градске општине Палилула у Београду на основу члана 62. Закона о општем управном поступку ("Службени гласник РС", бр. 18/2016), доноси
РЕШЕЊЕ

Поднесак - пријава / tim@mojainicijativa.com / бр. 2059, заведена на писарници ГО Палилула под бројем 355- 1504/2019, дана 24.07.2019. године, у вези лоше постављених ивичњака на локацији Краљице Марије бр. 13 , одбацује се због стварне ненадлежности.

Против овог решења дозвољена је посебна жалба.

OБРАЗЛОЖЕЊЕ

Дана 24.07.2019. године, на писарници Управе градске општине Палилула у Београду запримљен је поднесак од стране, / tim@mojainicijativa.com /бр. 2059 , заведен под бројем 355- 1504/2019, на писарници ГО Палилула, у вези лоше постављених ивичњака на локацији Краљице Марије бр. 13.

Увидом у садржај поднеска - пријаве, садржај позитивноправних прописа, над чијом применом инспекцијски надзор врши комунална инспекција градске општине, утврђено је да Одељење за инспекцијске послове Управе градске општине Палилула у Београду - одсека комунална инспекција није надлежно за рад по поднеску – пријави

На основу свега горе наведеног, а сходно члану 62. Закона о општем управном поступку ("Службени гласник РС", бр. 18/2016) одлучено је као у диспозитиву овог решења.

Против овог решења може се изјавити жалба Секретаријату за инспекцијске послове Градске управе града Београда - сектор за другостепени управни поступак у року од 15 дана од дана пријема истог а преко овог Одељења са две административне таксе, и то:

Сврха дознаке:
Републичка административна такса
Прималац: ПОРЕСКА УПРАВА - ПАЛИЛУЛА
жиро рачун број: 840-742221843-57
позив на број: 97 53-015
износ од 460 динара
Сврха дознаке:
Општинска административна такса
Прималац: БУЏЕТ ОПШТИНЕ ПАЛИЛУЛА
жиро рачун број: 840-742251843-73
позив на број: 97 53-015
износ од 456 динара

Решено у Одељењу за инспекцијске послове Управе градске општине Палилула у Београду - одсек комунална инспекција, под бр. 4-4Б- 355-1504/2019, дана 25.07.2019. године."

Čekamo odgovore ostalih nadležnih službi.
27-07-2019 12:36:08
Dobili smo odgovor od Sekretarijata za inspekcijske poslove:

"Postovani,

Vas podensak je dostavljen na postupanje komunalnoj inspekciji GO Palilula, uz napomenu da vas obaveste o ishodu.

Sekretarijat za inspekcijske poslove"
24-07-2019 18:32:28
Inicijativa sa linkom stranice je prosleđena na adrese: GO Palilula, Sekretarijat za inspekcijske poslove, JP Putevi Beograda, JKP Beograd put.
22-07-2019 10:08:29
 
INICIJATIVE U KOMŠILUKU
INICIJATIVU PRATI