vulevubgd Savesni građanin


Prijavljena inicijativa
Inicijativa broj 2004
Komentari (4)
Zelene površine/Parkovi
 • Slučaj postavljen: 14-06-2019
 • Drveće koje treba potkresati na lokaciji Ratnih vojnih invalida br. 1
Ratnih vojnih invalida br. 1, Borča, Centar 3 - Palilula - Beograd
 • Model aparata:
 • Marka aparata:
 • Originalni datum slike:
 • Obrada slike:
 • Model aparata:
 • Marka aparata:
 • Originalni datum slike:
 • Obrada slike:
Poštovani/a, ispred natpisa ulice Ratnih vojnih invalida br. 1 u Borči, Centar 3 nalazi se ostrvo na kojem se nalazi drveće koje treba podkresati, jer predstavlja opasnost kako za pešake tako i za one koji koriste garaže.
Dakle, zelenilo treba srediti. Molim za hitnu reakciju JKP Gradskog Zelenila i ostalih nadležnih službi.

Postavite nov komentar
Uz komentar priložite:
Komentari (4)
Dobili smo obaveštenje od komunalne inspekcije GO Palilula:

"Република Србија
Град Београд
Градска општина Палилула
Управа градске општине
Одељење за инспекцијске послове
-одсек комунална инспекција
број: 355-1037/2019
датум: 16.07.2019.година
Београд, Таковска 12

Предмет : одговор

Tim Moja inicijativa / br. 2004

Обавештавам Вас да поводом пријаве коју сте упутили Одељењу за инспекцијске послове-Одсек комунална инспекција, заведена на писарници ГО Палилула дана 17.06.2019. године, под горњим бројем, а односи се на уређења зелене површине-дрвећа у ул. Ратних војних инвалида код бр. 1, у Борчи , да комунална инспекција ГО Палилула нема надлежности у предметној ствари, па је донето решење о ненадлежности."

Inicijativu sa obaveštenjem komunalne inspekcije GO Palilula poslali smo na adrese: Sekretarijat za inspekcijske poslove, Sekretarijat za saobraćaj i JKP "Zelenilo Beograd".
17-07-2019 13:28:55
Dobili smo obaveštenje od Sekretarijata za inspekcijske poslove:

"Република Србија
Град Београд
Градска управа града Београда
Секретаријат за инспекцијске послове
Сектор за комунални инспекцијски надзор
Одељење за комунални инспекцијски надзор
Одсек за комунални инспекцијски надзор
Х-02 Бр: 355-2226/2019
24.06.2019. године
27. марта бр. 43-45
11000 Београд
телeфон: 011/3309-258
факс: 011/ 3309-301
e-mail: inspekcija@beograd.gov.rs

Предмет: обавештење (иницијатива број 2004)

У вези са вашом пријавом која се односи на захтев за орезивање већег броја стабала у Улици ратних војних инвалида бр. 1, Борча, у Београду, обавештавамо Вас да је Одлуком о уређењу и оржавању паркова, зелених и рекреационих површина („Сл. лист града Београда“ број 12/01, 15/01, 11/05, 29/07,...19/17), чланом 14., предвиђено да се уклањање здравих стабала са јавне зелене површине из члана 2. ове одлуке, изузев тач. 8. и 9. у делу који се односи на пошумљене терене, која угрожавају објекте и подземне инсталације, на захтев заинтересованог лица на подручју градских општина: Вождовац, Врачар, Звездара, Земун, Нови Београд, Палилула, Раковица, Савски венац, Стари град и Чукарица врши на основу одобрења организационе јединице Градске управе, надлежне за комуналне послове, по претходно прибављеном мишљењу сталне стручне комисије коју ова организациона јединица образује. Чланом 15. истог прописа предвиђено је да се уклањање стабала или делова стабала који су оболели, дотрајали, оштећени од елементарних непогода или услед саобраћајног удеса ако угрожавају живот људи, нормалан саобраћај или околна стабла, врши уз претходно прибављену сагласност стручне комисије.

Уколико сте заинтересовани да се уклоне стабла или њихови делови на наведеној адреси, обратите се захтевом за њихову сечу градској општини Палилула, Одељењу за грађевинске и комуналне послове и инвестиционо пројектовање, Таковска улица бр. 12, у Београду.

С поштовањем"
25-06-2019 18:28:58
Dobili smo odgovor od GO Palilula:

"Поштовани,

Обавештавамо Вас да је ваша пријава прослеђена комуналној инспекцији ГО Палилула.Надлежни комунални инспектор ће благовремено доставити одговор о поступању у предмету по окончању поступка.

КОМУНАЛНА ИНСПЕКЦИЈА ГО ПАЛИЛУЛА"
17-06-2019 19:21:16
Inicijativa sa linkom stranice je prosleđena na adrese: GO Palilula, Sekretarijat za inspekcijske poslove, JKP Zelenilo Beograd.
14-06-2019 21:22:36
 
INICIJATIVE U KOMŠILUKU
INICIJATIVU PRATI