todomil Gradski krstaš


Prijavljena inicijativa
Inicijativa broj 2000
Komentari (6)
Zelene površine/Parkovi
 • Slučaj postavljen: 12-06-2019
 • Проблем са травом на зеленој површини која није у надлежности ЈКП „Зеленила Београд“
Др ивана Рибара 125 - Novi Beograd
 • Model aparata: iPhone 6
 • Marka aparata: Apple
 • Originalni datum slike: 2019:06:11 16:47:51
 • Obrada slike: 10.2.1
 • Model aparata: iPhone 6
 • Marka aparata: Apple
 • Originalni datum slike: 2019:06:11 16:48:04
 • Obrada slike: 10.2.1
 • Model aparata: iPhone 6
 • Marka aparata: Apple
 • Originalni datum slike: 2019:06:11 16:48:25
 • Obrada slike: 10.2.1
Поштовани,
на зеленој површини у улици Др Ивана Рибара испред зграда са бројем 125, 123, 117, 115, па све до шеталишта "Лазаро Карденеса" и Института за стране језик, налази се зелена површина на којој је трава у висини више од 1/2 метра. Проблем је у томе што се поменута зелена површина не налази се у Програму одржавања ЈКП „Зеленила Београд“. Увидом у званични сајт Републичог геодетског завода, утврђено је да се предметна површина налази на катастарској парцели КП 4920/1, КО Нови Београд, на којој је имаоц права Република Србија. Обзиром да је сам градоначелник у више наврата нагласио да су ове године средства за сузбијање амброзије три пута већа него претходних, сматрам да би овај проблеме требало да се реши систематски, те одреди ко ће бити надлежан за кошење ове парцеле и трава уклони што пре, јер не само што је проблематична и погодна за развој амброзије, већ педставља и станиште за разне инсекте, пре свега комарце.
Хвала

Postavite nov komentar
Uz komentar priložite:
Komentari (6)
Dobili smo obaveštenje od Sekretarijatа za inspekcijske poslove:

"Република Србија
Град Београд
Градска управа града Београда
Секретаријат за инспекцијске послове
Сектор за комунални инспекцијски надзор
Одељење за комунални инспекцијски надзор
Одсек за комунални инспецијски надзор
X-02 бр 355-2200/2019.
у Београду,02.07.2019. године
С.Ј.
27. марта бр. 43-45
11000 Београд
телeфон: 011/3309-321
факс: 011/ 3309-301
e-mail: inspekcija@beograd.gov.rs

Предмет: Обавештење –иницијатива бр.2000

Поводом Ваше представке, која се односи на непокошену траву на зеленој површини у ул. Др. Ивана Рибара испред зграда 125,123,117,115, ГО Нови Београд,обавештавамо вас да је иста, сходно члану 20 Одлуке о комуналном реду(“Сл.лист града Београда“ бр.10/11,60/12,14/92,11/15...19/17) прослеђена комуналној инспекцији ГО Нови Београд и Секретаријату за здравство у делу који се односи на уклањање амброзије.

С поштовањем"
17-07-2019 13:23:41
Dobili smo obaveštenje od GO Novi Beograd:

"Поштовани,

достављамо одговор комуналног инспектора.
Одсек комуналне инспекције
Број: III-355-1749/2019
Дана: 18.06.2019. год.
Нови Београд
ЗЈ

ТИМ МОЈА ИНИЦИЈАТИВА

Предмет: Обавештење

Поштовани, поводом Ваше пријаве упућене овом органу, а која се односи на непокошену траву у блоку 45 , обавештавам Вас да је комуални инспектор изашао на лице места и констатовао да се ради о парцели бр. 4920/1 која је у власништву Републике Србије и како није предата на одржавање комунални инспектор је упутио замолницу Градској управи, Секретаријату за комуналне и стамбене послове да се предметна парцела уврсти у план одржавања за наредни период.

С поштовањем"
20-06-2019 20:14:36
Dobili smo obaveštenje od Sekretarijata za komunalne i stambene poslove:

"ОДГОВОР:

Поводом вашег обраћања Секретаријату за комуналне и стамбене послове, а на основу питања грађана у вези јавних површина у улици Др.Ивана Рибара бр. 117, 123 и 125 до шеталишта Лазаро Карденаса које се не налазе у Програму одржавања ЈКП „Зеленило Београд“ обавештавамо вас следеће:

Секретаријат за комуналне и стамбене послове приликом обиласка наведене локације са представницима ЈКП „Зеленило Београд“ и увидом у техничку документацију, утврђено је да предметна површина није обухваћена Програмом редовног одржавања јавних зелених површина које одржава ово комунално предузеће. Сходно Одлуци о уређењу и одржавању паркова, зелених и рекреационих површина (''Сл. лист града Београда'' број 2/11, 44/14, 17/15, 35/15, 19/17 и 26/19), одржавање ове површине није у надлежности ЈКП "Зеленило Београд".

Напомињемо да у складу са Одлуком о комуналном реду („Службени лист града Београда“ 11/15, 61/15, 75/16, 19/17, 50/18, 92/18 и 118/18) чланом 20, о уредном стању неизграђеног грађевинског земљишта намењеног за уређење или изградњу објеката јавне намене или јавних површина дужан је да се стара власник, односно корисник, односно непосредни држалац тог земљишта.

Такође подсећамо да је Статутом града Београда („Сл. лист града Београда“ број 39/08 и др.) предвиђено да градске општине, преко својих органа, поред осталог, предлажу мере за уређење зелених површина (чл. 77. Тч. 9) Статута. Сходно томе, Градска општина Нови Београд може да се ангажује на прикупљању потребне документације за уређење овог простора, у складу са наменом парцеле, како би се површина предала крајњем кориснику, односно ЈКП „Зеленило Београд“.

Напомињемо да можете да се обратите и Секретаријату за здравство, као и Заводу за биоциде који су надлежни за уклањање амброзије.

Секретаријат за комуналне и стамбене послове
Градска управа града Београда
Република Србија
Краљице Марије 1/XIII-XIV
11000 Београд
+381(11)715 72 78
Fax:011 3376-324
komunalno.stambeno@beograd.gov.rs
www.beograd.rs"

Inicijativu sa obaveštenjem Sekretarijata za komunalne i stambene poslove poslali smo na adrese: GO Novi Beograd, Sekretarijat za zdravstvo i Zavod za biocide.
18-06-2019 23:25:54
Nismo dobili odgovore od nadležnih organa. Inicijativu smo ponovo poslali na adrese: GO Novi Beograd, Sekretarijat za inspekcijske poslove i JKP "Zelenilo Beograd".
16-06-2019 20:25:06
Otkud da je to površina koja nije u programu održavanja Zelenila? Ne deluje da postoji razlog za tako nešto...
16-06-2019 18:52:42
Inicijativa sa linkom stranice je prosleđena na adrese: GO Novi Beograd, Sekretarijat za inspekcijske poslove i JKP "Zelenilo Beograd".
12-06-2019 17:49:03
 
INICIJATIVE U KOMŠILUKU
INICIJATIVU PRATI