nbg_sava Gradski krstaš


Zatvorena inicijativa
Inicijativa broj 1951
Komentari (13)
Zelene površine/Parkovi
  • Slučaj postavljen: 20-05-2019
  • Blok 70a - centralna "neuređena livada" je upravo to - neuređena i zapuštena
Omladinskih brigada 81 - Novi Beograd
  • Model aparata:
  • Marka aparata:
  • Originalni datum slike:
  • Obrada slike:
Slično kao sa https://www.mojainicijativa.com/index.php/inicijative/inicijativa/1470.html, čitava površina vapi za košenjem.

Ekipe Zelenila moraju povećati brojnost i učestalost dolaženja. Ovde govorimo o velikoj površini, od centralnog dela bloka do Save - sve je zaraslo u travu.
Postavite nov komentar
Uz komentar priložite:
Komentari (13)
Uvek pravovremena reakcija nadležnih inspekcijskih službi :)
03-08-2019 12:46:28
Dobili smo obaveštenje od Sekretarijata za inspekcijske poslove:

"Република Србија
Град Београд
Градска управа града Београда
Секретаријат за инспекцијске послове
Сектор за комунални инспекцијски надзор
Одељење за комунални инспекцијски надзор
Одсек за комунални инспекцијски надзор
Х-02 Бр: 355-2225/2019
04.07.2019. године
27. марта бр. 43-45
11000 Београд
телeфон: 011/3309-305
факс: 011/ 3309-301
e-mail: inspekcija@beograd.gov.rs

Предмет: Обавештење.

Поводом вашег иницијалног поднеска broj 1951, који је прослеђен овом Секретаријату путем електронске поште дана 18.06.2019 године и заведен под горњим бројем, везано за проблем стања одржавања јавних зелених површина пете категорије у новобеоградском блоку 70а (улица Агостина Нета 52-54), обавештавамо вас, да је комунални инспектор овог Секретаријата дана 01.07.2019 године, заједно са овлашћеним лицем из ЈКП“Зеленило Београд“ обишао поменуту локацију, при чему је утврдио и записнички констатовао затечено стање.

У току инспекцијског надзора је утврђено да је велика зелена површина од централног дела блока 70А до реке Саве уредно покошена, очишћена од крупних и ситних отпадака.По Програму ЈКП“Зеленило Београд“, то је било треће кошење траве у 2019-ој години, а по истом програму биће (зависно од временских прилика) предузето још 1-2 кошења. Што се тиче орезивања и уређења живе ограде по блоковима, у блоку 70А је завршено орезивање око 1/3 живих ограда, док ће остатак бити завршен до краја летње сезоне.

С поштовањем"

Nadležne smo obavestili da je inicijativa zatvorena.
03-08-2019 10:34:37
Hvala na informaciji i zatvaranju inicijative.
22-06-2019 13:12:48
Pokošeno u rekordnom roku. Nema potrebe za izlaskom komunalnog inspektora.
20-06-2019 21:54:53
Dobili smo odgovor od GO Novi Beograd:

"Поштовани,

достављамо одговор комуналног инспектора.

Одсек комуналне инспекције
Број: III–355-1802/2019
Дана: 20.06.2019. године
Н о в и Б е о г р а д
РЈ

Тим моја иницијатива

Предмет: Информација

Обавештавамо вас да је поднесак-иницијатива која се односи не непокошену „неуређену ливаду“ у централном делу блока 70а, прослеђен на надлежност Градском секретаријату за инспекцијске послове, који врши надзор над радом ЈКП „Зеленило Београд“, у складу са прописима Одлуке о уређивању и одржавању паркова, зелених и рекреационих површина на територији града Београда.

С поштовањем"
20-06-2019 19:54:38
Dobili smo odgovor od JKP "Zelenilo Beograd":

"Пoштoвaни,

Oбaвeштaвaмo Вaс дa je цeлoкупaн блoк 70 oд пoчeткa сeзoнe пoкoшeн двa путa. Ускoрo слeдуje и трeћи круг кoшeњa пoмeнутoг блoкa.

С пoштoвaњeм
Центар за информисање
Мали Калемегдан бр.8, 11000 Београд
тел/факс: 011/2630-506
e-mail: info@zelenilo.rs
website: www.zelenilo.rs"
19-06-2019 19:05:34
Inicijativu sa novim dopisom i dokaznim materijalom poslali smo na adrese: Sekretarijat za inspekcijske poslove, JKP Zelenilo Beograd.
16-06-2019 20:14:21
Već je vreme za treće košenje -> prilažem novu fotografiju sa terena, sa obližnjeg skloništa kod Dr. Agostina Neta 52.

Takođe, jasno je da žive ograde imaju znatno niži prioritet, ali i njih treba urediti s' vremena na vreme.

16-06-2019 16:55:55
Dobili smo obaveštenje od Sekretarijata za inspekcijske poslove:

"Република Србија
Град Београд
Градска управа града Бограда
Секретаријат за инпекцијске послове
Сектор за комунални инспекцијски надзор
Х- 02 бр. 355-1798/2019г.
Београд
27. марта бр. 43-45
ир
27. марта бр. 43-45
11000 Београд
телeфон: 011/3309----
факс: 011/ 3309 301
e-mail: inspekcija@beograd.gov.rs

Тим Моја иницијатива

ПРЕДМЕТ : Одговор на питање упућено преко Интернета

ПИТАЊЕ: tim@mojainicijativa.com

Коме: комуналној инспекцији

Питањe: Неуређена јавна зелена површина у улици Омладинских бригада код броја 81.

ОДГОВОР: Овом Секретаријату је достављено путем интернета питање Тим Моја иницијатива, које смо делимично цитирали. У вези са постављеним питањима истичемо следеће:

Комунални инспектор овог Секретаријата је кoнтролом на лицу места у улици Омладинских бригада код бр.81 (ГО Нови Београд), јавне зелене површине , клупа и ђубријера, констатовано да нису затечени наводи пријаве те сходно установљеним околностима на терену констатујем да нема разлога за даље вођење поступка. По изјави одговорног лица ЈКП "Зеленило Београд" наведена површина је доведен у уредно стање 21.05.2019.године."
01-06-2019 09:15:04
Lepe vesti. Hvala što ste zatvorili inicijativu.
23-05-2019 00:18:53
  
INICIJATIVE U KOMŠILUKU
INICIJATIVU PRATI