nbg_sava Gradski krstaš


Prijavljena inicijativa
Inicijativa broj 1848
Komentari (9)
Problemi pešaka
 • Slučaj postavljen: 30-03-2019
 • Opasnost od obrušavanja ograde
Dr Agostina Neta 18 - Novi Beograd
 • Model aparata:
 • Marka aparata:
 • Originalni datum slike:
 • Obrada slike:
 • Model aparata:
 • Marka aparata:
 • Originalni datum slike:
 • Obrada slike:
Ograda može da se obruši na trotoar u svakom trenutku, kao što se može videti na drugoj fotografiji, gde je prevagnula na drugu stranu.

Lokacija na mapi je precizna, adresa je proizvoljna. Ograda se nalazi 20-30 metara od parkinga Tehnomanije.

Postavite nov komentar
Uz komentar priložite:
Komentari (9)
Inicijativu sa novim opisom i materijalima poslali smo na adrese: GO Novi Beograd i Sekretarijat za inspekcijske poslove.
19-08-2019 20:31:10
Koliko može da traje proces donošenja rešenja povodom žalbe? Nešto u rangu 3 meseca ili 13 godina?
18-08-2019 18:30:30
Koliko može da traje proces donošenja rešenja povodom žalbe? Nešto u rangu 3 meseca ili 13 godina?
18-08-2019 18:30:30
Dobili smo obaveštenje od komunalne inspekcije GO Novi Beograd:

"Поштовани,

достављамо одговор комуналног инспектора.

Одсек комуналне инспекције
Број: III–355-854/2019
Дана: 09.08.2019. године
Н о в и Б е о г р а д
РЈ

Тим моја иницијатива

Предмет: Информација

По пријави која се односи на урушену и оштећену ограду у Ул. Др Агостина Нета бб, на катастарској парцели број 5298/1 комунални инспектор је покренуо управни поступак и дана 15.05.2019. године донео решење којим се налаже поправка исте. На предметно решење уложена је жалба, која је прослеђена на решавање другостепеном органу, Секретаријату за инспекцијске послове- Сектору за нормативне и управно надзорне послове Градске управе. Поступак ће бити настављен пошто наведени орган донесе решење поводом жалбе.

С поштовањем"
12-08-2019 22:22:47
Inicijativu sa novim dopisom i materijalima poslali smo na adrese: Komunalna inspekcija GO Novi Beograd i Sekretarijat za inspekcijske poslove.
07-07-2019 14:45:32
Četiri meseca od prijave problema - da li je komunalna inspekcija izašla da vidi kakva je situacija? Ako nije, taman neka prođe duž ulice Dr Agostina Neta do keja, pa neka produži kejom do mesta odakle polaze brodići, pa ako usput ne naiđe na 20 stvari koje trebaju da se srede i/ili sankcionišu - svaka čast.
06-07-2019 21:47:07
Dobili smo obaveštenje od Sekretarijata za komunalne i stambene poslove:

"ОДГОВОР:

Поштовани,

Поводом прослеђеног дописа странке у вези обрушавања ограде у близини Техноманије у улици Др Агостина Нета, на територији Градске општине Нови Београд, обавештавамо вас следеће:

Површина на којој се налази поломљена ограда не налази се у Програму одржавања ЈКП „Зеленила Београд“. Увидом у званични сајт Републичог геодетског завода, утврђено је да се предметна ограда налази на катастарској парцели КП 5298/1, КО Нови Београд, на којој су имаоци права Водопривредно предузеће „Галовица“д.п. и више приватних лица.

Секретаријат за комуналне и стамбене послове финансира редовно одржавање јавних зелених површина које су уређене у оквиру изградње инфраструктуре на градском грађевинском земљишту, према овереној техничкој документацији и које су након завршетка изградње и добијања употребне дозволе у складу са Одлуком о уређењу и одржавању паркова, зелених и рекреационих површина („Службени лист града Београда“, бр. 12/01, 15/01, 11/05, 29/07, 2/11, 44/14, 17/15, 35/15 и 19/17) преузете од стране Секретаријата и предате на редовно одржавање ЈКП „Зеленило-Београд“.

Предметни захтев је у надлежности Секретаријата за инспекцијске послове и Одељења за инспекцијске послове Градске општине Нови Београд.

Секретаријат за комуналне и стамбене послове
Градска управа града Београда
Република Србија
Краљице Марије 1/XIII-XIV
11000 Београд
+381(11)715 72 78
Fax:011 3376-324
komunalno.stambeno@beograd.gov.rs
www.beograd.rs"

Inicijativu sa obaveštenjem Sekretarijata za komunalne i stambene poslove uputili smo na adresu komunalne inspekcije GO Novi Beograd.
05-04-2019 14:18:24
Dobili smo odgovor od Sekretarijata za inspekcijske poslove:

"Поштовани,

С обзиром да је пријава прослеђена надлежном органу, инспекције Секретаријата за инспекцијске послове неће поступати по пријави.

Секретаријат за инспекцијске послове"
01-04-2019 15:38:57
Inicijativa sa linkom stranice je prosleđena na adrese: GO Novi Beograd, Sekretarijat za inspekcijske poslove.
30-03-2019 22:27:04
 
INICIJATIVE U KOMŠILUKU
INICIJATIVU PRATI