Mile_od_ocaja Savesni građanin


Prijavljena inicijativa
Inicijativa broj 1671
Komentari (9)
Sneg/Led
  • Slučaj postavljen: 17-12-2018
  • Sneg i led na putu do škole
Dobanovački put 107 - Zemun - Beograd
  • Model aparata:
  • Marka aparata:
  • Originalni datum slike:
  • Obrada slike:
Poštovani,

Trotoar i ulice koje vode ka Osnovnoj školi "Sava Šumanović" u naselju Altina, GO Zemun su potpuno neočišćeni. Deca od prvog do četvrtog razreda su jutros morala da gaze kroz dubok sneg kako bi došla do svoje škole. Neočišćen sneg se u međuvremenu zaledio tako je bezbednost dece bila ozbiljno ugrožena.

Tako nešto je nedopustivo i stamota za Grad Beograd i GO Zemun. Snežne padavine su prestale pre više od 24 sata i trotoari koji vode do škole su morali biti očišćeni, kao i ulice do škole. Apsolutno je neprihvatljivo da se deca od 7-8 godina probijaju do škole jer nadležne službe nisu uradile svoj posao.

Ovo je veliki propust i škole. Škola mora da insistira kod nadležnih da trotoari i ulice budu očišćeni, a radi bezbednosti dece. Ukoliko se neko dete povredi, ko će biti odgovoran?

Nadam se da stanovnici naselja Altina zaslužuju isti tretman kao i stanovnici drugih delova opštine ili grada. U tom smislu molim grad, opštinu i školu da odmah preduzmu mere kako bi se sneg i led uklonili sa trotoara i ulica.

Postavite nov komentar
Uz komentar priložite:
Komentari (9)
Dobili smo obaveštenje od Sekretarijata za inspekcijske poslove:

"РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД БЕОГРАД
ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за инспекцијске послове
Сектор за комунални инспекцијски надзор
Одељење надзора комуналних инспекција градских општина
Одсек надзора комуналних инспекција градских општина
Х-02 Број: 355-4073/2018
08.01.2019. год.
Ул. 27. марта бр. 43-45
11000 Београд
телeфон: 011/3309-794
факс: 011/ 3345-882
e-mail: inspekcija@beograd.gov.rs

Тим МОЈА ИНИЦИЈАТИВА

Предмет: обавештење
У вези вашег поднеска који се односи на покретање иницијативе под бројем 1671, чији наводи се односе на неочишћен снег са тротоара и улица око основне школе Сава Шумановић у улици Добановачки пут, обавештавамо вас да су по пријему пријаве у овом органу предузете мере на утврђивању чињеница из оквира надлежности комуналних инспектора Града којом приликом је констатована изјава одговорног лица наведене школе да је пешачка комуникација на простору дворишта школе до улаза у школску зграду и испред школе до улаза у школско двориште, очишћена од снега.
Такође вас обавештавамо да уклањање падавина са коловоза врши ЈКП Београд пут у складу са утврђеним оперативним Планом, поред чега је постигнут ванредни договор са ЈКП Београд пут да се приликом будућих падавина, заједно са улицама првог приоритета, очисте и коловози поред школа, и ако исти нису у режиму првог приоритета.
Уклањање снега и леда са тротоара ширине до 5 метара (какви су тротоари у улици Добановачки пут и околним улицама) сходно одредбама Одлуке о одржавању чистоће ("Сл. лист града Београда", бр. 27/02, … 19/17) је обавеза корисника објекта испред кога је тротоар.

Срдaчaн пoздрaв.
Сeкрeтaриjaт зa инспeкциjскe пoслoвe."
16-01-2019 11:20:06
Dobili smo obaveštenje od komunalne inspekcije GO Zemun:

"ГРАД БЕОГРАД-ГРАДСКА ОПШТИНА ЗЕМУН
Одељење за инспекцијске послове
-Комунална инспекција-
Број: 355-2879/2018
Дана: 31.12.2018. године
Земун, Магистратски трг бр. 1

ПРЕДМЕТ: Обавештење

У вези Ваше е-маил пријаве, наш број 355-2879/2018 (инцијатива број 1671), обавештавамо Вас да је комунални инспектор Одељења за инспекцијске послове Градске општине Земун извршио контролу на лицу места у Земуну, Алтина, у улици Добановачки пут испред кућног броја 107, дана 27.12.2018.године, и констатовао да нису затечени наводи из поднете пријаве, тј. појава много снега испред ОШ „Сава Шумановић“ који отежава кретање ђака, јер због измењених временских прилика сав снег се отопио.

На основу утврђеног чињеничног стања нема основа за даље предузимање мера из делокруга рада комуналне инспекције.

С поштовањем"
08-01-2019 15:24:42
Inicijativu sa novim dopisom i materijalima poslali smo na adrese: Komunalna inspekcija GO Zemun, OŠ "Sava Šumanović" i Sekretarijat za inspekcijske poslove.
19-12-2018 16:31:51
Poštovani,

Znači niko nije nadležan za održavanje trotoara, a deca će da se povređuju jer je led debljine 5 cm.

GO Zemun nije ni odgovorila, kao da se ne radi o njenim građanima. Sramota i nedopustivo.

Molim vas da obavestite školu, jer je na osnovu odgovora JP "Putevi Beograda" ona odgovorna za čišćenje trotoara isped škole.

Molim nadležne organe da rade svoj posao, pogotovu kada je zdravlje i bezbednost dece u pitanju.
19-12-2018 12:51:29
Dobili smo obaveštenje od JP "Putevi Beograda":

"Обавештавамо Вас да је упућена ургенција за чишћење коловоза у Улуци добановачки пут, прилаз ка Основној школи “Сава Шумановић”.

Тротоаре уже од 5м чисте правна и физичка лица испред својих објеката, тако да смо пријаву проследили и Секретаријату за инспекцијске послове.

С поштовањем"
18-12-2018 14:47:11
Dobili smo obaveštenje od JKP "Gradska čistoća":

"Поштовани,

Поводом мејла који сте упутили ЈКП "Градска чистоћа" а у вези чишћења
снега, улица Добановачки пут 107, ГО Земун, у складу са одговором који смо
добили од належног погона, обавештавамо Вас:

ЈКП „Градска чистоћа“ у зимском периоду услугу чишћења снега и леда обавља
у складу са Оперативним планом одржавања јавних површина, а према Одлуци o
комуналном реду ("Службени лист града Београда", бр. 10/2011, 60/2012,
51/2014, 92/2014), коју је усвојила Скупштина града Београда на седници
одржаној 11. априла 2011. године, на основу члана 25. став 1. тачка 8. и
члана 31. Статута града Београда ("Службени лист града Београда", бр.
39/08 и 6/10).
Предметна локација не спада у одржавање ЈКП "Градска чистоћа", молимо Вас
да се обратите другом надлежном комуналном предзећу.

АЕ
Срдачан поздрав,
ЈКП "ГРАДСКА ЧИСТОЋА"
СЛУЖБА "ИНФО ЦЕНТАР"
Мије Ковачевића бр.4, 11000 Београд
тел. 0800-110-011
www.gradskacistoca.rs"
18-12-2018 14:45:35
Dobili smo odgovor od Sekretarijata za inspekcijske poslove:

"Пoштoвaни, с oбзирoм дa стe сe вeћ oбрaтили нaдлeжнoм oргaну, Сeкрeтaриjaт зa инспeкциjскe пoслoвe нeћe узeти Вaшу представку у рaзмaтрaњe.

Срдaчaн пoздрaв.
Сeкрeтaриjaт зa инспeкциjскe пoслoвe."
18-12-2018 12:08:12
Sneg i led su i dalje neočišćeni. Bezbdenost dece je ozbiljno ugrožena. Nadam se da nadležni neće čekati toplije vreme pa da nas obaveste da je problem rešen.

Molim da se o problemu obavesti i OŠ "Sava Šumanović", Zemun.
18-12-2018 10:43:56
Inicijativa sa linkom stranice je prosleđena na adrese: GO Zemun, Sekretarijat za inspekcijske poslove, Sekretarijat za poslove odbrane, vanrednih situacija, komunikacije i koordinaciju odnosa sa građanima, JP Putevi Beograda, JKP Beograd put, JKP Gradska čistoća, JKP Zelenilo Beograd.
17-12-2018 13:41:53
  
INICIJATIVE U KOMŠILUKU
INICIJATIVU PRATI