snele56 Gradski krstaš


Prijavljena inicijativa
Inicijativa broj 1651
Komentari (7)
Životna sredina
  • Slučaj postavljen: 04-12-2018
  • СМЕЋЕ КОД ПИЈАЦЕ ( БЛОК 44 )
пијаца -блок 44 - Novi Beograd
  • Model aparata: SM-J500FN
  • Marka aparata: samsung
  • Originalni datum slike: 2018:10:19 11:40:02
  • Obrada slike: Microsoft Windows Photo Viewer 6.1.7600.16385
Велика количина смећа код пијаце у блоку 44.

Postavite nov komentar
Uz komentar priložite:
Komentari (7)
Dobili smo obaveštenje od Sekretarijata za zaštitu životne sredine u prilogu.

Obaveštenje Sekretarijata za zaštitu životne sredine poslali smo na adresu komunalne inspekcije GO Novi Beograd.
27-12-2018 15:33:32
Dobili smo odgovor od Sekretarijatа za inspekcijske poslove:

"Пoштoвaни, с oбзирoм дa стe сe вeћ oбрaтили нaдлeжнoм oргaну, Сeкрeтaриjaт зa инспeкциjскe пoслoвe нeћe узeти Вaшу представку у рaзмaтрaњe.

Срдaчaн пoздрaв.
Сeкрeтaриjaт зa инспeкциjскe пoслoвe."

Čekamo odgovore od ostalih nadležnih organa.
13-12-2018 17:03:07
Dobili smo obaveštenje od JKP "Zelenilo Beograd":

"Поштовани,

Обавештавамо Вас да наведена површина није у Програму редовног одржавања јавних зелених површина ЈКП “Зеленило-Београд“, Београд . За информације о томе ко је у обавези да врши одржавање предметне површине, потребно је да се обратите Републичком геодетском заводу, Служби за катастар непокретности, како бисте утврдили ко има право коришћења и обавезу одржавања наведеног простора.

С поштовањем
Центар за информисање
Мали Калемегдан бр.8, 11000 Београд
тел/факс: 011/2630-506
e-mail: info@zelenilo.rs
website: www.zelenilo.rs"

Inicijativu smo poslali na adrese: Sekretarijat za inspekcijske poslove, Sekretarijat za zaštitu životne sredine i Sekretarijat za imovinske i pravne poslove.
12-12-2018 11:25:10
Dobili smo obaveštenje od JKP "Gradska čistoća":

"Поштовани,

Поводом мејла који сте упутили ЈКП "Градска чистоћа", а у вези комуналног
нереда , Пијаца,блок 44, ГО Нови Београд, а у складу са одговором који смо
добили од надлежног погона, обавештавамо Вас:

Градске пијаце нису у надлежности ЈКП „Градска чистоћа“ за одржавање.
Наше предузеће је у више наврата излазило у сусрет и вршило услугу чишћења
предметне површине. Проблем је у несавесним грађaнима, који свој отпад
одлажу на за то непредвиђено место, чиме се нарушава комунални ред.
Случај пријавити надлежној Комуналној инспекцији.

AE
Срдачан поздрав,
ЈКП "ГРАДСКА ЧИСТОЋА"
СЛУЖБА "ИНФО ЦЕНТАР"
Мије Ковачевића бр.4, 11000 Београд
тел. 0800-110-011
www.gradskacistoca.rs"

Čekamo odgovore ostalih nadležnih službi.
10-12-2018 20:30:12
Dobili smo obaveštenje od komunalne inspekcije GO Novi Beograd:

"Поштовани,

достављамо одговор комуналног инспектора.

Одсек комуналне инспекције
Број: III-355-4972/18
Дана: 05.12.2018. године
Б Е О Г Р А Д
СР
Број 2653/18

Предмет: Педставка je нова иницијатива број 1651-смеће код пијаце

Дана 04.12.2018 19:38

У вези представке упучене овом органу, заведене под бројем III-355-4972/18, по истом питању водио се управни поступак у предмету III-355-4716/18, и очишћена је наведена површина на предметној локацији, проблем је у несавесним грађенима, који свој отпад одлажу на за то непредвиђено место, чиме се нарушава комунални ред. Обавештавамо Вас да је затечено остављено смеће поред ограде на тротоару иза пијаце у блоку 44, увидом у службене документације утврђено да је то катастарска парцела бр. 5083/1. да се води управни поступак укњижбе права коришћења наведене парцеле тако да још увек нема одговорног правног лица које ће да одржава и нема коме да се наложи да очисти наведену површину."

Čekamo odgovore ostalih nadležnih službi.
06-12-2018 12:09:52
Inicijativa sa linkom stranice je prosleđena na adrese: GO Novi Beograd, JKP Gradske pijace Beograd, JKP "Gradska čistoća" i JKP "Zelenilo Beograd".
04-12-2018 16:57:18
Moлим,да се коначно очисти смеће око пијаце у блоку 45.Срамота колика је количина смећа.
04-12-2018 12:44:50
  
INICIJATIVE U KOMŠILUKU
INICIJATIVU PRATI