Tuta Gradski krstaš


Prijavljena inicijativa
Inicijativa broj 1633
Komentari (6)
Nelegalna gradnja
  • Slučaj postavljen: 10-11-2018
  • Prisvajanje i ogradjivanje kompletne ulice
Nedeljka Ercegovca 29-31 - Zemun - Beograd
  • Model aparata:
  • Marka aparata:
  • Originalni datum slike:
  • Obrada slike:
Nepoznata lica su velikom metalnom ogradom, ogradila i pregradila celu jednu ulicu na zemunu.

Ograda se nalazi izmedju objekata na brojevima 29 i 31.

Postavite nov komentar
Uz komentar priložite:
Komentari (6)
Dobili smo obaveštenje od Sekretarijata za poslove komunalne policije:

"Република Србија
Град Београд
Градска управа града Београда
Секретаријат за послове комуналне полиције
Сектор за нормативно-правне послове и праћење прекршајног налога
Број: 355-75645/18-XXXIII-02
25.01.2019. године
ВЛ
Београд
Макензијева број 31

Тим Моја иницијатива

Председник: обавештење

Поводом Ваше пријаве упућене електронским путем Секретаријату за послове комуналне полиције Градске управе града Београда, заведена под бројем 037-1-3463/18, у којој износите проблем везан постављену металну ограду на адреси Недељка Ерцеговца 29-31, Градска општина Земун, обавештавамо Вас следеће:

Патрола комуналне полиције извршила је контролу комуналног реда дана 14.11.2018.године, где у време контроле нису затечени наводи из пријаве, односно није уочена метална ограда на горе на веденој локацији.

Напомињемо да Секретаријат за послове комуналне полиције не може поступати на основу приложене фотодокументације грађана, већ уколико комунални полицајац у време контроле комуналног реда затекне нарушавање истог, када учиниоцу прекршаја може издати меру упозорења, усменог наређења, лицу затеченом у прекршају издати прекршајни налог и обавестити други надлежни орган да предузме мере из своје надлежности.

Имајући у виду да је чланом 61. Одлуке о комуналном реду („Службени лист града Београда“, бр. 10/11, 60/12, 51/14, 92/14, 2/15, 11/15, 61/15, 75/16 и 19/17), између осталог прописано да је комунални инспектор овлашћен да нареди извршавање утврђених обавеза и предузимање мера за отклањање недостатака, уколико и даље постоји предметни проблем, можете се обратити и Одељењу за комуналну инспекцију, Управе Градске општине Земун, ради предузимања потребних управних радњи.

Секретаријат за послове комунале полиције"
04-02-2019 10:38:28
Ovo je definitivno Divlji zapad.Vreme je da nabavimo oružje
09-12-2018 11:31:40
Dobili smo obaveštenje od komunalne inspekcije GO Zemun:

"Р е п у б л и к а С р б и ј а
ГРАД БЕОГРАД-ГРАДСКА ОПШТИНА ЗЕМУН
Управа градске општине Земун
Одељење за инспекцијске послове
Комунална инспекција
Број: 355-2718/2018
Дана: 05.12.2018.године
Земун, Магистратски трг бр.1.

Tim Moja inicjativa

ПРЕДМЕТ: ОБАВЕШТЕЊЕ

Поштовани,

Поступајући по Вашој иницијативи од 12.11.2018. године, а који се односи на постављање ограде, у Земуну, ул. Недељка Ерцеговца бр. 29-31, обавештавамо Вас да је комунални инспектор Одељења за инспекцијске послове ГО Земун Вашу пријаву проследио Секретаријату за инспекцијске послове, Сектору за саобраћајно инспекцијски надзор у Београду, ул. 27. марта бр. 43-45, ради предузимања мера из њихове надлежности, а по добијању одговора пријаву проследио Секретаријату за инспекцијске послове, Сектор за грађевински и урбанистички инспкцијски надзор, Одељење за грађевинску инспекцију дана 05.12.2018. године."
05-12-2018 15:27:26
Dobili smo obaveštenje od komunalne inspekcije GO Zemun:

"Р е п у б л и к а С р б и ј а
ГРАД БЕОГРАД-ГРАДСКА ОПШТИНА ЗЕМУН
Управа градске општине Земун
Одељење за инспекцијске послове
Комунална инспекција
Број: 355-2718/2018
Дана: 20.11.2018.године
Земун, Магистратски трг бр.1.

ПРЕДМЕТ: ОБАВЕШТЕЊЕ

Поштовани,

Поступајући по Вашој иницијативи од 12.11.2018. године, а који се односи на постављање ограде, у Земуну, ул. Недељка Ерцеговца бр. 29-31, обавештавамо Вас да је комунални инспектор Одељења за инспекцијске послове ГО Земун Вашу пријаву проследио Секретаријату за инспекцијске послове, Сектору за саобраћајно инспекцијски надзор у Београду, ул. 27. марта бр. 43-45, ради предузимања мера из њихове надлежности."
21-11-2018 21:04:04
Ovo je definitivno protivpravno, jer bez obzira što su se možda stanari međusobno dogovorili da ograde slepu ulicu, to je javna, a ne privatna površina. Ograda će sigurno morati da bude uklonjena, ali osnovni problem je u tome što se može desiti da ceo postupak od momenta ove prijave, pa do uklanjanja traje godinama. Možda su u Zemunu efikasniji, ne znam, mada čisto sumnjam.
13-11-2018 12:42:54
Inicijativa sa linkom stranice je prosleđena na adrese: GO Zemun, Sekretarijat za inspekcijske poslove, Sekretarijat za poslove komunalne policije.
10-11-2018 17:26:59
  
INICIJATIVE U KOMŠILUKU
INICIJATIVU PRATI