Aleksa Gradski osvetnik


Prijavljena inicijativa
Inicijativa broj 1581
Komentari (3)
Ostalo
  • Slučaj postavljen: 03-10-2018
  • Napušteni kiosk
Ugao Dvoržakove i Žila Verna, Sremčica - Čukarica - Beograd
  • Model aparata: 210
  • Marka aparata: Nokia
  • Originalni datum slike: 2018:10:03 17:45:49
  • Obrada slike: unknown
Na uglu Dvoržakove i Žila Verna nalazi se napušteni kiosk. Parcelu na kojoj se pomenuti objekat nalazi (KO Sremčica 2925/2) ove godine je Direkcija za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda oglasila za javno nadmetanje radi otuđenja građevinskog zemljišta u javnoj svojini Grada Beograda. Ne znam kakav je epilog te priče, ali red bi bio da se ova šklopocija ukloni sa ove površine.

Postavite nov komentar
Uz komentar priložite:
Komentari (3)
Dobili smo obaveštenje od Sekretarijata za poslove komunalne policije:

"Република Србија
Град Београд
Градска управа града Београда
Секретаријат за послове
комуналне полиције
XXXIII-01 број: 037-1-3038/2018
08.10.2018. године
ВР
Макензијева 31
11000 Београд
Тел. 011/2430-102

Тим Моја иницијатива
- Иницијатива број 1581 – Напуштени киоск – Чукарица – Београд -

Предмет: обавештење

У Секретаријату за послове комуналне полиције Градске управе града Београда, примљена је Ваша Иницијатива брј 1581 – Напуштени киоск - Угао Дворжакове и Жила Верна, Сремчица, Чукарица – Београд, упућена путем електронске поште, због постојања комуналног нереда, како сте навели, у виду напуштеног киоска, на територији општине Чукарица, те Вас с тим у вези обавештавамо следеће:

Надлежности Секретаријата за послове комуналне полиције прописане су Законом о комуналној полицији („Сл. гласник РС“, бр. 51/2009) и Одлуком о комуналној полицији („Сл. лист града Београда“, бр. 6/2010 и 23/2013), поред осталог и послови непосредног одржавања комуналног и другог законом уређеног реда, када на лицу места затекне нарушавање истог.

Секретаријат за послове комуналне полиције није овлашћен да у управном поступку предузима мере, саслушава странке и издаје решење за отклањање или исправљање неправилности које сте навели у поднетој пријави, већ је за то овлашћена Комунална инспекција Одељења за инспекцијске послове Управе Градске општине Чукарица, са свим овлашћењима која су законом и другим прописима утврђена и то вођењем управног поступка.

Уколико по оцени инспекцијског органа, постоје претпоставке, да спровођење његових извршних одлука, неће бити могуће без присуства комуналних полицајаца, образложеним захтевом ће се обратити Секретаријату за послове комуналне полиције, који ће у складу са чланом 4. Закона о комуналној полицији, пружити помоћ надлежним органима града, као и предузећима, организацијама и установама, које на основу одлуке скупштине града одлучују о појединим правима грађана, правних лица или других странака.

Са напред изнетог, Секретаријат за послове комуналне полиције је Ваш допис проследио Управи градске општине Чукарица, Одељењу за комуналну инспекцију, на даљу надлежност и поступање.

С поштовањем,
Секретаријат за послове комуналне полиције"
10-10-2018 19:53:28
Dobili smo obaveštenje od inspekcije GO Čukarica:

"Поштовани,

Поштовани, поводом ваше представке која се односи уклањање привременог објекта у насељу Сремчица, обавештавамо вас да је надлежни инспектор извршио инспекторски надзор и том приликом записником наложио уклањање привременог објекта са површине јавне намене. Обзиром да надзирани субјекти у наложеном року (од 5 дана) нису поступили по налогу из записника инспектор доноси Решење којим налаже надзираним субјектима да уклоне описане објекат. Како надзирани субјекти нису поступили у року предвиђеним решењем инспектор је донео Решење о извршењу које прослеђује надлежном Одсеку за извршења Грађевинске инспекције Управе градске општине Чукарица.

С' поштовањем
Комунална инспекција Управе градске општине Чукарица"
05-10-2018 11:54:03
Inicijativa sa linkom stranice je prosleđena na adrese: GO Čukarica, Sekretarijat za poslove komunalne policije.
04-10-2018 05:54:47
  
INICIJATIVE U KOMŠILUKU
INICIJATIVU PRATI