Tuta Gradski krstaš


Prijavljena inicijativa
Inicijativa broj 1432
Komentari (43)
Ostalo
 • Slučaj postavljen: 10-07-2018
 • Zapustena petlja, korov, smece, nehigijensko naselje u nastajanju
Petlja kod Petlovog Brda, ukrstanje Ibarske magistrale i 11. krajiske divizije - Čukarica - Beograd
 • Model aparata:
 • Marka aparata:
 • Originalni datum slike:
 • Obrada slike:
 • Model aparata:
 • Marka aparata:
 • Originalni datum slike:
 • Obrada slike:
Asfalt na ovoj petlji kojom se sa Petlovog brda izlazi na Ibarsku magistralu je u ocajnom stanju vec vise godina. Sama petlja je debelo zarasla u korov i siprazje, a higijena ovde nije prisutna ni u tragovima. Razno smece i kese vise sa niskog rastinja ili se gomilaju na putu. Oko petlje polako nice nehigijensko naselje.

Generalno stanje javne higijene na celom podrucju Rakovice je u KATASTROFALNOM stanju.

Postavite nov komentar
Uz komentar priložite:
Komentari (43)
Dobili smo obaveštenje od Sekretarijata za inspekcijske poslove:

"Република Србија
ГРАД БЕОГРАД
ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за инспекцијске послове
Сектор за заштиту животне средине и водни инспекцијски надзор
X - 05 број: 501.9-699/2019
28.05.2019. године
27. марта 43-45
11000 Београд
тел.(011)3309-558
факс(011)3309-558
e-mail: inspekcija@beograd.gov.rs

Предмет: Обавештење

У вези са вашим поднеском, који се односи на угроженост животне средине депоновањем и спаљивањем разнога отпада у нехигијенскм ромском насељу у непосредној близини Ибарског пута, обавештавамо вас да инспектор за заштиту животне средине Секретаријата за инспекцијске послове Градске управе града Београда, сходно одредби члана 4. став 1. тачка 4. и члана 5. Закона о заштити животне средине („Службени гласник РС“, бр. 135/2004, 36/2009, 36/2009 - др. закон, 72/2009 - др. закон, 43/2011 - одлука УС и 14/2016)), може предузети мере против предузећа, домаћег и страног правног лица и предузетника који у обављању привредне и друге делатности угрожавају или загађују животну срадину.

Инспектор за заштиту животне средине је у више наврата вршио контролу предметне локације с обзиром да се иста налази на прилазу црпној станици бр. 28 са резервоаром „Жарково“, као и на инфрструктурном објекту магистралног цевовода за водоснабдевање, ЈКП "Београдски водовод и канализација". У поступку инспекцијског надзора није утврђено лице које у обављању привредне и друге делатности угрожавају или загађују животну срадину, над којима надзор врши инспекција за заштиту животне средине.

Како се у конкретном случаји ради о физичким лицима ромске националности, који својим начином живота врше радње којима угрожавају животну средину, овај инспектор нема услова за примену одредаба Закона о заштити животне средине, посебних закона и других прописа донетих на основу тих закона.

С обзиром да су са целокупном ситуацијом упознате надлежне службе комуналне полиције и комуналне инспекције ГО Чукарица, као и санитарна инспекција Министарства здравља, нема основа да вашу представку прослеђујемо на даљу надлежност.

С поштовањем"
29-05-2019 15:19:56
Inicijativu sa linkom stranice poslali smo na adresu Hausing Centar - Centar za unapređenje stanovanja socijalno ugroženih grupa.
21-05-2019 20:44:57
Dobili smo obaveštenje od Ministarstva zaštite životne sredine u prilogu.
21-05-2019 13:46:17
Dobili smo obaveštenje od komunalne inspekcije GO Čukarica:

"Poštovani, obaveštavamo Vas da smo više puta obilazili predmetu lokaciju i da smo do sada preduzeli sledeće:

- obavili smo razgovor sa stanovnicima nelegalnog naselja i upozorili ih da ne pale kablove ( u vreme inspekcijskog nadzora nismo zatekli paljenje ) i uspeli smo da se dogovorimo da sakupe deponovani otpad i da planiramo čišćenje i odvoženje otpada u saradnji sa JKP Gradska čistoća u toku sledeće nedelje;

- obavestili smo komunalnu zoohigijenu o nevlasničkim psima u pomenutom naselju i napadima na prolaznike i prosledili im dopis da preduzmu sve neophodne mere iz svoje nadležnosti;

- saobraćajnoj policiji smo uputili dopis u vezi žitelja nehigijenskog naselja koji se uključuju i isključuju u saobraćaj na ovom mestu i ugrožavanju bezbednosti učesnika u saobraćaju, takođe da preduzmu mere iz svoje nadležnosti;

U narednom periodu češće ćemo obilaziti predmetnu lokaciju i preduzimati mere iz naše nadležnosti

S poštovanjem,
Komunalna inspekcija GO Čukarica"
19-04-2019 14:49:41
Dobili smo obaveštenje od komunalne inspekcije GO Čukarica:

"Поводом Ваше електронске представкe од 14.04.2019. године, обавештавамо Вас да ће комунални инспектор овог Одељења, сагласно одредбичлана15. Закона о инспекцијском надзору ("Сл. гласник РС", бр. 36/15), извршити прикупљање података од значаја за инспекцијски надзор по наводима исте и уколико постоји правни основ за поступање, покренути поступак инспекцијског надзора по службеној дужности и у складу са датим овлашћењимa предузети мере из оквира своје надлежности.

С' поштовањем
Комунална инспекција Управе градске општине Чукарица"
16-04-2019 13:00:52
Dobili smo obaveštenje od MUP PS Čukarica u prilogu.
15-04-2019 20:34:37
Dobili smo obaveštenje od Sekretarijata za poslove komunalne policije:

"Република Србија
Град Београд
Градска управа града Београда
Секретаријат за послове
комуналне полиције
Сектор за нормативно-правне послове и праћење прекршајног налога
Број: 355-18300/19-XXXIII-02
Датум: 03.04.2019. године
НР
Београд
Макензијева 31
тел: 2430-102
e-mail: komunalna.policija@beograd.gov.rs

Предмет: Обавештење

Поштовани,

Поводом Вашег поднеска упућеног електронским путем Секретаријату за послове комуналне полиције дана 25.03.2019. године, заведеног под бројем 037-1-722-d1/19, везано за запуштену петљу, настајање корова и смећа као и формирање нехигијенског насеља на адреси Ибарска магистрала и 11. Крајишке дивизије, ГО Раковица, oбавештавамо Вас да је патрола дана 30.03.2019. године извршила контролу комуналног реда и у моменту контроле затекла наводе из пријаве. Непосредним опажањем, патрола је затекла ромско насеље и констатовала да становници истог стварају нечистоћу и прљавштину.

Одредбом члана 49. Одлуке о одржавању чистоће ("Сл. лист града Београда", бр. 27/2002, 11/2005, 6/2010 - др. одлука, 2/2011, 10/2011 - др. одлука, 42/2012, 31/2013, 44/2014, 79/2015 и 19/2017) прописано је да послове инспекцијског надзора над применом ове одлуке и аката донетих на основу ове одлуке, као и над обављањем комуналне делатности врши организациона јединица управе градске општине надлежна за послове комуналне инспекције.

С тим у вези, пријаву и списе предмета упутили смо ГО Раковица на даљу надлежност и поступање.

Такође, пријаву нарушавања прописаног комуналног реда, ради правовременог и ефикасног поступања, грађани могу упутити сваког дана бесплатним позивом са фиксних мрежа на број телефона 0800/110-011 и за позиве са мобилних мрежа на број 011/30-90-007, у времену од 00-24 часа."
05-04-2019 13:53:43
Dobili smo obaveštenje od komunalne inspekcije GO Čukarica:

"Поводом Ваше електронске представкe од 28. 03. 2019. године, обавештавамо Вас да ће комунални инспектор овог Одељења, сагласно одредби члана 15. Закона о инспекцијском надзору ("Сл. гласник РС", бр. 36/15, 44/18), извршити прикупљање података од значаја за инспекцијски надзор по наводима исте и уколико постоји правни основ за поступање, покренути поступак инспекцијског надзора по службеној дужности и у складу са датим овлашћењимa предузети мере из оквира своје надлежности.

С поштовањем,
Комунална инспекција Управе градске општине Чукарица"

Čekamo odgovore ostalih nadležnih organa.
01-04-2019 15:43:24
Dobili smo obaveštenje od Sekretarijata za socijalnu zaštitu upućen preko Sekretarijata za informisanje:

"Поштовани,

Град Београд ће у наредном периоду израдити Предлог текста Акционог плана за расељавање неформалних насеља на територији града Београда који ће бити усклађен са Стратегијом за социјално укључивање Рома и Ромкиња у Републици Србији за период од 2016. до 2025. године.

Пројекат расељавања неформалних насеља је део ширих напора града Београда да побољша укупну економску и социјалну егзистенцију маргинализованих заједница. Тако се у будућем периоду планира расељавање неколико неформалних насеља на територији града Београда које ће за циљ имати побољшање услова живота за најугроженије ромске породице, укључујући подршку у проналажењу трајних и адекватних стамбених решења.

Када су у питању комунални проблеми које сте навели у маилу, можете се обратити Секретаријату за послове комуналне полиције, Секретаријату за здравство, Секретаријату за заштиту животне средине као и Секретаријату за комуналне и стамбене послове.

С поштовањем,
Секретаријат за социјалну заштиту."
29-03-2019 15:44:40
Dobili smo obaveštenje od Sekretarijata za zaštitu životne sredine u prilogu.

Čekamo odgovore ostalih nadležnih organa.
26-03-2019 09:51:10
 
INICIJATIVE U KOMŠILUKU
INICIJATIVU PRATI