Exospace Građanin


Prijavljena inicijativa
Inicijativa broj 1380
Komentari (15)
Životna sredina
 • Slučaj postavljen: 10-06-2018
 • Očistiti opasni otpad iz priobalja reke Dunav u Pančevu
Dunavski nasip - skelski prelaz Marijino Polje, Ivanovo - Pančevo
 • Model aparata: SM-G313HN
 • Marka aparata: SAMSUNG
 • Originalni datum slike: 2018:06:09 14:18:02
 • Obrada slike: Microsoft Windows Photo Viewer 6.1.7600.16385
 • Model aparata: SM-G313HN
 • Marka aparata: SAMSUNG
 • Originalni datum slike: 2018:06:09 15:45:40
 • Obrada slike: Microsoft Windows Photo Viewer 6.1.7600.16385
 • Model aparata: SM-G313HN
 • Marka aparata: SAMSUNG
 • Originalni datum slike: 2018:06:09 15:51:36
 • Obrada slike: Microsoft Windows Photo Viewer 6.1.7600.16385
 • Model aparata: SM-G313HN
 • Marka aparata: SAMSUNG
 • Originalni datum slike: 2018:06:09 15:51:40
 • Obrada slike: Microsoft Windows Photo Viewer 6.1.7600.16385
Tražimo da se hitno izvrši sanacija divlje deponije opasnog otpada koja je otkrivena na obali reke Dunav u Marijinom Polju (K.O. Ivanovo), na teritoriji grada Pančeva. Smetlište ambalaže fungicida, insekticida, herbicida, pesticida i veštačkih đubriva, prvi put je zabeležno i prijavljeno u novembru 2017. godine, pored skelskog prelaza Marijino Polje-Vinča, na banatskoj obali Dunava. Otpad se nalazi u žbunju, u pesku, ali i u vodi. Treba napomenuti da je u neposrednoj blizini evidentirano više prirodnih dobara, među kojima su ekološka mreža IBA „Ušće Save u Dunav“, Strogi rezervat prirode „Ivanovo“ i „Plavna područja Dunava ka Vinči“.

Napominjemo da su u pitanju veoma opasne materije koje imaju štetne efekte na biljni i životinjski svet, a naročito ukoliko dođu u kontakt sa vodom, što je upravo ovde i slučaj. Svi ovi proizvodi na ambalaži su označeni kao izuzetno toksični (štetnost 1. kategorije) za vodeni svet i životnu sredinu, i to sa dugotrajnim posledicama. Ovi preparati su smrtonosni za insekte, ribe, ptice, gliste i naročito pčele. Pre dve godine je zabeležen i slučaj trovanja tri jedinke orla belorepana u ovom delu Južnog Banata, koji su uginuli zbog pesticida i hemijskih sredstava. Pored veoma štetnog uticaja na floru i faunu, ove materije imaju i potencijalno štetno, a neretko i izuzetno opasno dejstvo na zdravlje čoveka (akutna i respiratorna toksičnost, nadražaj kože i očiju, itd).

Uz građane okupljene oko ove inicijative, na problem su ukazala i lovačka udruženja građana iz Ivanova i Pančeva, međutim, postavlja se pitanje, zašto nadležne inspekcije ne prate stanje na terenu, s obzirom da je poznato da se u ovom delu Južnog Banata nalazi veliki broj obradivih površina koje se redovno tretiraju hemikalijama.

U odgovoru koji su građani dobili 11.5.2018. od grada Pančeva na dopis koji je poslat 30.11.2017. (zahtev 2501-2017), objašnjeno je da gradske službe nisu nadležne za ovaj problem, već da se treba obratiti Inspekciji za zaštitu životne sredine.

Stoga još jednom tražimo hitnu sanaciju kontaminiranih javnih površina i priobalja reke Dunav u Ivanovu, i molimo nadležne da postave znakove upozorenja, da sakncionišu ovakve prekršaje, i da omoguće redovno održavanje javnih površina u ovom delu Pančeva.

Takođe, pozivamo grad Pančevo i Ministarstvo za zaštitu životne sredine da podrže aktivnosti lokalnih ekoloških udruženja, kroz koje bi se pored promocije i očuvanja lokalnih prirodnih dobara, mogla vršiti i besplatna edukacija za građane, o štetnosti ovakvog postupanja u životnoj sredini.

Među ambalažom koju smo uslikali su sredstva domaćih i inostranih proizvođača agrohemije:
• Prevent 80 WP, fungicid, Agria S.A
• Mankogal 80 (Mankozeb), fungicid, Galenika fitofarmacija a.d, Srbija
• Wizzzaard, insekticid, Stockton chemical, Florida, SAD
• Nurelle D, insekticid, Agriphar S.A., Belgija
• Penncozeb WG, mankozeb, fungicid, UPL, V.Britanija
• Sekator OD, herbicid, Bayer, Nemačka
• Siran 40 SC, herbicid, Agromarket, Srbija
• Harpun, insekticid, Galenika fitofarmacija, Srbija
• Akaristop, insekticid, Agromarket, Srbija
• Polyram DF, fungicid, BASF, Nemačka
• Monosan herbi, herbicid, Galenika fitofarmacija, Srbija
• Funomil, fungicid, Ningbo Tide Imp & Exp. Co. Ltd., Kina
• Merpan 80 WDG, fungicid, Adama Makhteshim Ltd, Izrael
• Savanur, insekticid, Chemical Agrosava, Srbija

http://agrochem-maks.com/wp-content/uploads/2016/11/NURELLE-D_STL.pdf
https://www.cropscience.bayer.rs/~/media/Bayer CropScience/SWSlavic/Country-Serbia-Internet/Bezbedonosni listovi/2018/Sekator OD 375 2018.pdf
http://www.fitofarmacija.rs/Data/Files/uputstvo/uputstvo_mankogal_80.pdf
http://www.hemiks.rs/hemiks-39-wizzzaard.php
https://www.agrosava.com/sites/default/files/media-products/MSDS - NIKOSAV_0.pdf
https://www.agromarket.rs/srb/proizvod/38/Herbicidi/SIRAN-40-SC
http://www.fitofarmacija.rs/Data/Files/uputstvo/uputstvo_harpun.pdf
https://www.agromarket.rs/srb/proizvod/170/Insekticidi/AKARISTOP
https://www.agro.basf.rs/agroportal/rs/sr/crop_protection/crop_protectionproduct_catalogue/product_details_1401.html
https://www.agrosava.com/sites/default/files/media-products/Merpan_80_WDG.pdf
Postavite nov komentar
Uz komentar priložite:
Komentari (15)
Dobili smo odgovor od Sekretarijata za inspekcijske poslove Gradske uprave grada Pančeva:

"Poštovani,

u cilju bržeg i efikasnijeg rešavanja problema, odnosno opasnog otpada u priobalju reke Dunav, o kojem ste obaveštavali inspekciju za zaštitu životne sredine, dostavite nam br. tel. kontakt osobe koju bi inspekcija kontaktirala i obavestila o danu planiranom za obilazak ovog terena i vršenja inspekcijskog nadzora.

Najbolje je da nam podnosilac prijave pomogne i pokaže tačna mesta gde se otpad nalazi.

Inspekcija za zaštitu životne sredine Grada Pančeva je obavila nadzor pre mesec dana po vašoj inicijativi ali nismo sigurni da smo pronašli sva mesta koja su zagađena opasnim otpadom."

Poštovani Exospace, ukoliko želite da Vas kontaktira inspektor za zaštitu životne sredine, Gradske uprave grada Pančeva, možete nam dostaviti broj telefona na mejl adresu - tim@mojainicijativa.com.
24-07-2018 16:48:35
Dobili smo odgovor od Zavoda za zaštitu prirode Srbije:

"Poštovani,

U skladu sa Zakonom o zaštiti prirode i nadležnostima, vašu inicijativu je Zavod za zaštitu prirode Srbije prosledio Pokrajinskom zavodu za zaštite prirode na dalje postupanje.

Srdačan pozdrav,
Zavod za zaštitu prirode Srbije
www.zzps.rs
Tel. +381.11.209.38.03
Fax.+381.11.209.38.64"

Čekamo odgovore ostalih nadležnih organa.
23-07-2018 16:43:34
Inicijativu sa novim dopisom i dokaznim materijalima, poslali smo na adrese:
- Grad Pančevo (gradska uprava, gradska skupština i inspekcijske službe),
- Ministarstvo zaštite životne sredine,
- Pokrajinski sekretarijat za urbanizam i zaštitu životne sredine,
- Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo,
- JVP "Srbijavode" - VPC "Sava-Dunav",
- Zavod za zaštitu prirode Srbije,
- Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine,
- Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede,
- Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave (Upravni inspektorijat),
- Udruženje SECPA,
- SEPEN - Udruženje za ambalažu i zaštitu životne sredine,
- Ambasadori održivog razvoja i životne sredine i
- Udružеnjе građana SRЕDINА.
20-07-2018 16:39:28
Prilozi uz prethodne komentare:
20-07-2018 03:28:46
Prilozi uz prethodne komentare:
20-07-2018 03:24:58
Prilozi uz prethodne komentare:
20-07-2018 03:21:25
Prilozi uz prethodne komentare:
20-07-2018 03:19:11
Prilozi uz prethodni komentar:
20-07-2018 03:16:50
Uz prethodni komentar prilažemo i sledeće fotografije:
20-07-2018 03:14:16

Prilažemo fotografije zabeležene na 30.6.2018. godine kod terminala skele Vinča-Marijino polje na prostoru međunarodne ekološke mreže IBA "Ušće Save u Dunav", kao i 300m uzvodno na šumskoj stazi koja sa dunavskog nasipa vodi ka staništu strogo zaštićenih divljih vrsta - PAN08. Ambalaža je odložena suprotno propisima i ugrožava životnu sredinu i zdravlje ljudi.

Nakon izlaska inspekcije 9.6.2018. godine uklonjen je samo otpad kompanija koje organizuju sakupljanje otpada putem udruženja SECPA. Ambalažni otpad svih ostalih kompanija se i dalje nalazi kod terminala skele Vinča-Marijino polje i razbacan je duž puta u žbunju, na plaži i u šumi, a pojedina ambalaža je i u vodi, kao i na samom rubu plavnih područja.

Odlaganje otpada na prostoru ekološke mreže je strogo zabranjeno prema Uredbi o ekološkoj mreži. Po Zakonu o zaštiti prirode, Zakonu o šumama i drugim propisima, obavezno je izvršiti sanaciju divljih smetlišta u blizini šuma i vodotokova i redovno obaveštavati javnost o stanju životne sredine.

Stoga je neophodno hitno ukloniti svu bačenu ambalažu agrohemijskih sredstava, ali i drugog otpada kako bi se sprečilo ugrožavanje životne sredine i zdravlja građana koji posećuju Marijino polje u Pančevu. Važno je reći da skelski prelaz Vinča-Marijino polje pored poljoprivrednika koriste i roditelji sa decom, mladi, kao i turisti koji ovim putem izlaze na evropski biciklistički koridor EuroVelo 6.

Na fotografijama se može videti sledeća ambalaža čije nepropisno odlaganje u životnu sredinu je veoma opasno po živi svet u vodi, a pojedini proizvodi su opasni i za:

• Akaristop, isnekticid, Ningbo Synagrochem
• Asena, fungicid, Agromarket
• Glifosav 480, herbicid, Chemical Agrosava
• Prizma, fungicid, Stockton, SAD
• CAPI, fungicid, Agromarket Srbija
• Movento, insekticid, Bayer, Nemacka
• Foligal kalcijum, veštacko djubrivo, Galenika fitofarmacija, Srbija
• Cuprablau Z ultra, fungicid, Cinkarna Celje, Slovenija
• Manfil 80WP, fungicid, Indofil, Indija
• Delan 700, fungicid, BASF
• Ossiclor 35 WG, Manica SpA, Italija
• Penncozeb WG, mankozeb, fungicid, UPL, V.Britanija
• Savanur, insekticid, Chemical Agrosava, Srbija
• Wizzzaard, insekticid, Stockton chemical, Florida, SAD

Uvidom u sigurnosni list proizvoda koji su zateceni na terenu može se videti da su označeni kao opasni za živi svet u vodi, a pojedini i kao štetni za ptice (divlje patke), pčele, zečeve, somove, šarane i druge životinje.

20-07-2018 03:11:13
 
INICIJATIVE U KOMŠILUKU
INICIJATIVU PRATI