Exospace Građanin


Prijavljena inicijativa
Inicijativa broj 1380
Komentari (4)
Životna sredina
 • Slučaj postavljen: 10-06-2018
 • Očistiti opasni otpad iz priobalja reke Dunav u Pančevu
Dunavski nasip - skelski prelaz Marijino Polje, Ivanovo - Pančevo
 • Model aparata: SM-G313HN
 • Marka aparata: SAMSUNG
 • Originalni datum slike: 2018:06:09 14:18:02
 • Obrada slike: Microsoft Windows Photo Viewer 6.1.7600.16385
 • Model aparata: SM-G313HN
 • Marka aparata: SAMSUNG
 • Originalni datum slike: 2018:06:09 15:45:40
 • Obrada slike: Microsoft Windows Photo Viewer 6.1.7600.16385
 • Model aparata: SM-G313HN
 • Marka aparata: SAMSUNG
 • Originalni datum slike: 2018:06:09 15:51:36
 • Obrada slike: Microsoft Windows Photo Viewer 6.1.7600.16385
 • Model aparata: SM-G313HN
 • Marka aparata: SAMSUNG
 • Originalni datum slike: 2018:06:09 15:51:40
 • Obrada slike: Microsoft Windows Photo Viewer 6.1.7600.16385
Tražimo da se hitno izvrši sanacija divlje deponije opasnog otpada koja je otkrivena na obali reke Dunav u Marijinom Polju (K.O. Ivanovo), na teritoriji grada Pančeva. Smetlište ambalaže fungicida, insekticida, herbicida, pesticida i veštačkih đubriva, prvi put je zabeležno i prijavljeno u novembru 2017. godine, pored skelskog prelaza Marijino Polje-Vinča, na banatskoj obali Dunava. Otpad se nalazi u žbunju, u pesku, ali i u vodi. Treba napomenuti da je u neposrednoj blizini evidentirano više prirodnih dobara, među kojima su ekološka mreža IBA „Ušće Save u Dunav“, Strogi rezervat prirode „Ivanovo“ i „Plavna područja Dunava ka Vinči“.

Napominjemo da su u pitanju veoma opasne materije koje imaju štetne efekte na biljni i životinjski svet, a naročito ukoliko dođu u kontakt sa vodom, što je upravo ovde i slučaj. Svi ovi proizvodi na ambalaži su označeni kao izuzetno toksični (štetnost 1. kategorije) za vodeni svet i životnu sredinu, i to sa dugotrajnim posledicama. Ovi preparati su smrtonosni za insekte, ribe, ptice, gliste i naročito pčele. Pre dve godine je zabeležen i slučaj trovanja tri jedinke orla belorepana u ovom delu Južnog Banata, koji su uginuli zbog pesticida i hemijskih sredstava. Pored veoma štetnog uticaja na floru i faunu, ove materije imaju i potencijalno štetno, a neretko i izuzetno opasno dejstvo na zdravlje čoveka (akutna i respiratorna toksičnost, nadražaj kože i očiju, itd).

Uz građane okupljene oko ove inicijative, na problem su ukazala i lovačka udruženja građana iz Ivanova i Pančeva, međutim, postavlja se pitanje, zašto nadležne inspekcije ne prate stanje na terenu, s obzirom da je poznato da se u ovom delu Južnog Banata nalazi veliki broj obradivih površina koje se redovno tretiraju hemikalijama.

U odgovoru koji su građani dobili 11.5.2018. od grada Pančeva na dopis koji je poslat 30.11.2017. (zahtev 2501-2017), objašnjeno je da gradske službe nisu nadležne za ovaj problem, već da se treba obratiti Inspekciji za zaštitu životne sredine.

Stoga još jednom tražimo hitnu sanaciju kontaminiranih javnih površina i priobalja reke Dunav u Ivanovu, i molimo nadležne da postave znakove upozorenja, da sakncionišu ovakve prekršaje, i da omoguće redovno održavanje javnih površina u ovom delu Pančeva.

Takođe, pozivamo grad Pančevo i Ministarstvo za zaštitu životne sredine da podrže aktivnosti lokalnih ekoloških udruženja, kroz koje bi se pored promocije i očuvanja lokalnih prirodnih dobara, mogla vršiti i besplatna edukacija za građane, o štetnosti ovakvog postupanja u životnoj sredini.

Među ambalažom koju smo uslikali su sredstva domaćih i inostranih proizvođača agrohemije:
• Prevent 80 WP, fungicid, Agria S.A
• Mankogal 80 (Mankozeb), fungicid, Galenika fitofarmacija a.d, Srbija
• Wizzzaard, insekticid, Stockton chemical, Florida, SAD
• Nurelle D, insekticid, Agriphar S.A., Belgija
• Penncozeb WG, mankozeb, fungicid, UPL, V.Britanija
• Sekator OD, herbicid, Bayer, Nemačka
• Siran 40 SC, herbicid, Agromarket, Srbija
• Harpun, insekticid, Galenika fitofarmacija, Srbija
• Akaristop, insekticid, Agromarket, Srbija
• Polyram DF, fungicid, BASF, Nemačka
• Monosan herbi, herbicid, Galenika fitofarmacija, Srbija
• Funomil, fungicid, Ningbo Tide Imp & Exp. Co. Ltd., Kina
• Merpan 80 WDG, fungicid, Adama Makhteshim Ltd, Izrael
• Savanur, insekticid, Chemical Agrosava, Srbija

http://agrochem-maks.com/wp-content/uploads/2016/11/NURELLE-D_STL.pdf
https://www.cropscience.bayer.rs/~/media/Bayer CropScience/SWSlavic/Country-Serbia-Internet/Bezbedonosni listovi/2018/Sekator OD 375 2018.pdf
http://www.fitofarmacija.rs/Data/Files/uputstvo/uputstvo_mankogal_80.pdf
http://www.hemiks.rs/hemiks-39-wizzzaard.php
https://www.agrosava.com/sites/default/files/media-products/MSDS - NIKOSAV_0.pdf
https://www.agromarket.rs/srb/proizvod/38/Herbicidi/SIRAN-40-SC
http://www.fitofarmacija.rs/Data/Files/uputstvo/uputstvo_harpun.pdf
https://www.agromarket.rs/srb/proizvod/170/Insekticidi/AKARISTOP
https://www.agro.basf.rs/agroportal/rs/sr/crop_protection/crop_protectionproduct_catalogue/product_details_1401.html
https://www.agrosava.com/sites/default/files/media-products/Merpan_80_WDG.pdf
Postavite nov komentar
Uz komentar priložite:
Komentari (4)
Sekretarijat za inspekcijske poslove Gradske uprave grada Pančeva - drugi deo.
14-06-2018 16:42:55
Dobili smo odgovor od Sekretarijata za inspekcijske poslove Gradske uprave grada Pančeva:

"Poštovani,

inspektori Sekretarijata za inspekcijske poslove Gradske uprave grada Pančeva su dana 13.06.2018. godine izlazili na lice mesta, kojom prilikom nisu zatekli otpad koji pominjete u prijavi. U prilogu šaljemo fotografije sa terena. Molimo vas ukoliko imate neka saznanja ili informacije da nam iste dostavite.

S’ poštovanjem"

14-06-2018 16:41:36
Dobili smo odgovor Ministarstva zaštite životne sredine - Sektor za nadzor i predostrožnost u životnoj sredini

"Vasim dopisom ste se obratili Ministarstvu zastite zivotne sredine u kome navodite nelegalno odlaganje komunalnog otpada na javnoj povrsini, kao I opasnog otpada(elektronski i ambalaza pesticida), u Vinci I Ivanovu.

Kada je u pitanju komunalni otpad, problem se odnosi na komunalne delatnosti i pruzanje komunalnih usluga.

Po Zakonu o komunalnim delatnostima, Jedinica lokalne samouprave duzna da stvori uslove za obavljanje komunalnih delatnosti I obezbedenje kvaliteta, obima, dostupnosti I kontitnuiteta pruzanja komunalnih usluga kao I nadzor na njihovim vrsenjem.

Sakupljanje komunalnog otpada, njegovo odvoženje, tretman i bezbedno odlaganje uključujući upravljanje, održavanje, saniranje i zatvaranje deponija, kao i selekcija sekundarnih sirovina i održavanje, njihovo skladištenje i tretman je u nadleznosti jedinice lokalne samouprave kao I odrzavanje zelenih javnih povrsina..

Stim u vezi, nadlezna je komunalna Inspekcija Jedinice lokalne samouprave,

Ukoliko imate primedbi na obavljanje komunalnih delatnosti kod Jedinice lokalne samouprave, koja je poverila posao JKP, mozete se obratiti Ministarstvu građevinarstva, saobraćaja I infrastrukture, Sektor za inspekcijski nadzor, Odeljenju za inspekcijske poslove komunalija, Beograd, kao nadleznom organu za inspekcijski nadzor obavljanja komunalnih delatnosti u Jedinici lokalne samouprave, po Zakonu o komunalnim delatnostima.

Kada se radi o opasnom otpadu cije poreklo ne moze da se utvrdi odnosno ustanovi njegova veza sa proizvodacem, tj licem koje ga odlozi, po Zakonu o upravljanju otpadom cl. 78. u nadleznosti je Jedinice lokalne samouprave."

Odeljenje za poverene poslove i obrazovanje
Sektor za nadzor i predostrožnost u životnoj sredini
Ministarstvo zaštite životne sredine
14-06-2018 13:28:50
Inicijativa sa linkom stranice je prosleđena na adrese: Grad Pančevo (gradska uprava, gradska skupština i inspekcijske službe), Ministarstvo zaštite životne sredine).
10-06-2018 08:21:09
 
INICIJATIVE U KOMŠILUKU
INICIJATIVU PRATI