SAVESNI GRAĐANIN Gradski krstaš


Prijavljena inicijativa
Inicijativa broj 1347
Komentari (27)
Problemi u saobraćaju
  • Slučaj postavljen: 27-05-2018
  • Bašta restorana zauzela trotoar
Kralja Uroša Prvog - Stevana Dubajića 17, Batajnica - Zemun - Beograd
  • Model aparata: iPhone 5s
  • Marka aparata: Apple
  • Originalni datum slike: 2018:05:23 08:16:59
  • Obrada slike: Microsoft Windows Photo Viewer 6.1.7600.16385
Bašte ugostiteljskih objekata Da Luca i Kazablanka su zauzele trotoar i izašle na ulicu.Prolaz vozila pored bašta je tik uz bašte i izlazak gostiju iz bašte je veoma opasan jer stupaju direktno na kolovoz.O stresu koji vozači doživljavaju da i ne govorim.Takav objekat nije mogao dobiti nikakvu dozvolu jer zauzeće totoara nijednim Zakonom nije dozvoljeno.
Pored toga na kolovoznoj traci uz bašte se parkiraju gosti restorana pa time otežavaju saobraćaj na toj deonici.Neke moje komšije su podnosile istu prijavu ali vlasnici kafanu imaju jake veze u državnoj strukturi i stanje je ostalo isto.

Postavite nov komentar
Uz komentar priložite:
Komentari (27)
Inicijativu sa novim dopisom poslali smo na adrese: Sekretarijat za inspekcijske poslove i GO Zemun.
10-06-2019 21:01:38
Vlasnici bašta su verovatno neki sumnjivi tipovi kome niko ne sme ništa a mi pošteni građani se zanosimo "pravnom državom"
08-06-2019 21:04:13
Inicijativu sa novim opisom poslali smo na adrese: Sekretarijat za inspekcijske poslove i GO Zemun.
09-02-2019 10:19:18
Sve je isto samo sam ja ispao budala
09-02-2019 09:07:31
Dobili smo obaveštenje od Sekretarijata za inspekcijske poslove:

"РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД БЕОГРАД
ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА
БЕОГРАДА
Секретаријат за инспекцијске послове
Сектор за комунални инспекцијски надзор
Одељење надзора комуналних инспекција градских општина
Одсек надзора комуналних инспекција градских општина
Х – 02 Број: 355 – 2049/2018
Датум: 02.11.2018.
Д.Н.
Београд, Ул. 27. марта бр.43-45
Телефон: 011/3309-191
Факс: 011/3345-882
e-mail: inspekcija@beograd.gov.rs

ТИМ МОЈА ИНИЦИЈАТИВА

Предмет: oбавештење о представци (иницијатива број 1347)

Поводом Ваше поновљене представке (иницијатива број 1347) у вези са бесправним заузећем тротоара постављањем баште пицерије „Da Luka“ и „Kazablanka“ у Улици краља Уроша Првог у Батајници, обавештавамо Вас да је ГО Земун – Одељење за инспекцијске послове – Одсек за комуналну инспекцију овом Секретаријату доставила обавештење и списе предмета број 355-1967/2018. У обавештењу је, између осталог, наведено да су предметне баште у саставу стамбено пословног објекта, да немају монтажно демонтажне елементе и да инвеститор поседује решење о озакоњењу, па је пријава 01.8.2018. год. прослеђена Одељењу за грађевинску инспекцију ГО Земун, како би у инспекцијском надзору извршили проверу решења о озакоњењу и о томе Вас обавестили."
13-11-2018 17:46:59
Dobili smo obaveštenje od inspekcije GO Zemun:

"Р е п у б л и к а С р б и ј а
ГРАД БЕОГРАД-ГРАДСКА ОПШТИНА ЗЕМУН
Одељење за инспекцијске послове
-Комунална инспекција-
Број: 355-2632/2018
Дана: 30.10.2018. године
Земун, Магистратски трг бр. 1

ПРЕДМЕТ: ОБАВЕШТЕЊЕ

Поступајући по Вашoj иницијативи број 1347, која нам је прослеђена од стране Градске управе града Београда, Секретаријата за послове комуналне полиције, која се односи на баште пицерије „Da Luca“ и „Kazablanka“ постављене до самог коловоза у Батајници, улици Краља Уроша Првог и које су у потпуности заузеле пешачки тротоар, обавештавамо вас да сходно позитивним прописима, који регулишу делатност и надлежност,као и делокруг рада комуналне инспекције Одлука о комуналној инспекцији „Сл.лист града Београда“, бр. 18/92,19/92-испр.,9/93,25/93,31/93,4/94, 2/95, 6/99 и 11/05 немамо законских овлашћења да поступамо у назначеном предмету.

Такође Вас обавештавамо да башта угоститељског обејкта у смислу Одлуке о постављању баште угоститељског објекта на територији града Београда је монтажно-демонтажни објекат привременог карактера у функцији угоститељске делатности која се обавља у угоститељском објекту. Наведене баште су у саставу стамбено пословног објекта које немају горе наведене елементе и за исте инвеститор поседује Решење о озакоњењу издато од стране Секретаријата за легализацију.

Пријаву смо проследили Одељењу за грађевинску инспекцију, Одсек за грађевинску инспекцију како би у инспекцијском надзору извршили проверу Решења о озакоњењу и Вас обавестили.

С поштовањем"
02-11-2018 11:03:50
Dobili smo obaveštenje od Sekretarijata za poslove komunalne policije:

"Република Србија
Град Београд
Градска управа града Београда
Секретаријат за послове комуналне полиције
Сектор за нормативно-правне
Послове и праћење прекршајног налога
Број: 355-50443/18-XXXIII-02
23.10.2018. године
СФ
Београд
Макензијева број 31

Тим Моја иницијатива

Поштовани,

Поводом Ваше пријаве упућене Секретаријату за послове комуналне полиције Градске управе града Београда, која је заведена под бројем 037-1-1585-d3/18 у предмету број: 355-50443/18-XXXIII-02, у којој наводите да се на адреси Краља Уроша Првог-Стевана Дубајића 17, Батајница, Земун „баште угоститељских објеката „Da Luca“ и „Kazablanka“ заузеле тротоар и изашле на улицу“, те на тај начин ометају безбедан пролазак пешака и др. наводи ближе описани у пријави, обавештавамо Вас следеће:

Комунална полиција је извршила контролу пријављеног комуналног проблема дана 22.09.2018.године, дана 09.10.2018. године и дана 10.10.2018. године, којом приликом су на датој локацији испред угоститељског објекта „Pizzeria Da Luca“ и „Vanilla bar“, затекли зидани ограђен део-башту код оба локала. Имајући у виду да је чланом 53. Одлуке о постављању баште угоститељског објекта на територији града Београда („Службени лист Града Београда“, бр. 11/14, 25/14-испр., 34/14, 2/15, 29/15, 63/16) прописано да је комунални инспектор овлашћен да у вршењу инспекцијског надзора решењем наложи уклањање баште у случајевима из члана 51. ове одлуке, а када је башта постављена или се користи супротно одобрењу, односно супротно одредбама ове одлуке, комунални инспектор је овлашћен да наложи да се башта уподоби условима из одобрења, односно одредбама ове одлуке у одређеном року, списи предмета 355-50443/18-XXXIII-02 прослеђени су Одељењу за инспекцијске послове Управе Градске општине Земун, Комуналној инспекцији, ради предузимања мера из својих надлежности."
24-10-2018 22:14:22
Dobili smo obaveštenje od građevinske inspekcije GO Zemun:

"Poštovani

U vezi prijave pod gornjim brojem obaveštavamo vas:

-Stambeno-poslovna zgrada u Batajnici, ul. Stevana Dubajića br. 17-19, po Zakonu o ozakonjenju objekata upisana je u službu katastra nepokretnosti Zemun, pod brojem 952-1/2018-6401, dana 31.08.2018. god. Te su tako i ugostiteljski objekti DA LUCA i Kazablanka koji se nalazi na strani ulice kralja Uroša prvog u sastavu ove stambeno poslovne zgrade legalni.

-Za plato od behaton ploča na strani ulice Stevana Dubajića u predmetu 356-156/15 sproveden je postupak donošenjem rešenja o uklanjanju platoa, dana 16.06.2015. god. Protiv investitora su podnete i krivične prijave 14.08.2015. godine i 02.06.2016. godine. "
10-10-2018 19:59:06
Inicijativu sa novim opisom, poslali smo na adrese: Sekretarijat za saobraćaj, Sekretarijat za poslove komunalne policije, Sekretarijat za inspekcijske poslove, Sekretarijat za legalizaciju i Sekretarijat za informisanje.
26-08-2018 20:21:34
Uopšte nije tačno da je bašta na privatnom posedu.Mogli bi da pogledaju u katastar ,ali to je zamorno a i nema se vremena
26-08-2018 09:37:23
  
INICIJATIVE U KOMŠILUKU
INICIJATIVU PRATI