griffon Savesni građanin


Prijavljena inicijativa
Inicijativa broj 1326
Komentari (32)
Nepropisno parkiranje
 • Slučaj postavljen: 15-05-2018
 • Nepropisno parkiranje na kolovozu
Vase Pelagića 48 - Savski venac - Beograd
 • Model aparata:
 • Marka aparata:
 • Originalni datum slike:
 • Obrada slike:
 • Model aparata:
 • Marka aparata:
 • Originalni datum slike:
 • Obrada slike:
 • Model aparata:
 • Marka aparata:
 • Originalni datum slike:
 • Obrada slike:
 • Model aparata:
 • Marka aparata:
 • Originalni datum slike:
 • Obrada slike:
U ulici Vase Pelagića, GO Savski Venac, u visini brojeva 46-48, ispred kafića "Kafe" svakodnevno u različita doba dana se nalazi niz nepropisno parkiranih vozila na kolovozu, koji onemogućavaju normalno odvijanje saobraćaja.

Postavite nov komentar
Uz komentar priložite:
Komentari (32)
Dobili smo obaveštenje od Sekretarijata za poslove komunalne policije:

"Република Србија
Град Београд
Градска управа града Београда
Секретаријат за послове комуналне полиције
Сектор за нормативно-правне послове и праћење прекршајног налога
Број: 355-33105/18-XXXIII-02
25.06.2018. године
НР
Београд
Макензијева 31
тел: 2430-102
e-mail: komunalna.policija@beograd.gov.rs

Tim Moja inicijativa

Поштовани,

Поводом Ваше пријаве упућене Секретаријату за послове комуналне полиције која се односи на непрописно паркирање у Васе Пелагића 48, ГО Савски венац, oбавештавамо Вас да је патрола дана 12.06. у 12.10 часова извршила контролу комуналног реда и том приликом није затекла наводе из пријаве. Дана 14.06.2018. године у 09.20 часова, патрола је још једанпут извршила контролу комуналног реда и у моменту контроле затекла два непрописно паркирана возила те ће власницима возила затечених у прекршају бити издати прекршајни налози у складу са Законом о прекршајима („Службени гласник РС”, бр. 65/13, 13/16 и 98/16-одлука УС).

Имајући у виду да Секретаријат за послове комуналне полиције може предузимати мере сходно својим овлашћењима само ако у моменту контроле затекне нарушавање комуналног реда, Секретаријат ће и у наредном периоду вршити контролу комуналног реда на овој локацији и поводом затечених пријава и лица која нарушавају комунални ред, предузимати мере из оквира своје надлежности.

Такође, пријаву нарушавања прописаног комуналног реда, ради правовременог и ефикасног поступања, грађани могу упутити сваког дана бесплатним позивом са фиксних мрежа на број телефона 0800/110-011 и за позиве са мобилних мрежа на број 011/30-90-007, у времену од 00-24 часа.

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОСЛОВЕ КОМУНАЛНЕ ПОЛИЦИЈЕ"
26-06-2018 15:27:17
Dobili smo obaveštenje od Sekretarijata za poslove komunalne policije:

"Република Србија
Град Београд
Градска управа града Београда
Секретаријат за послове комуналне полиције
XXXIII-01 број: 037-1-1395/2018
21.06.2018. године
ВР
Макензијева 31
11000 Београд
Тел. 011/2430-102

Tим Моја иницијатива
Иницијатива 1326

Предмет: обавештење

У Секретаријату за послове комуналне полиције Градске управе града Београда, дана 02.06.2018. године, примљена је Ваша поновљена пријава упућена путем електронске поште, због постојања одређених комуналних проблема, како суграђанин наводи, у улици Вaсе Пелагића, на територији општине Савски венац, у висини бројева 46-48, испред кафића „Кафе“, те Вас с тим у вези обавештавамо следеће:

Надлежности Секретаријата за послове комуналне полиције су утврђене Законом о комуналној полицији и Одлуком о комуналној полицији, поред осталог и послови контроле нeпoсрeднoг oдржaвaња кoмунaлнoг и другoг зaкoнoм урeђeнoг рeдa oд знaчaja зa кoмунaлну дeлaтнoст, нa мeсту oдржaвaњa рeдa, спрeчaвaњeм нaрушaвaњa, oднoснo успoстaвљaњeм нaрушeнoг кoмунaлнoг рeдa, између осталог и зaштитa пoвршинa jaвних нaмeнa oд бeспрaвнoг зaузeћa и oштeћивaњa (oстaвљaњeм вoзилa, ствaри и других прeдмeтa, зaпрeкa зa вoзилa, пoстaвљaњeм приврeмeних мoнтaжних oбjeкaтa и сличнo), на територији града Београда.

С тим у вези Вас такође обавештавамо да комунална полиција има надлежности, односно поступа и примењује овлашћења у случајевима када се на лицу места затекне кршење комуналног реда, којом приликом сачињава прекршајне налоге поступајући у складу са законом, ради покретања прекршајног поступка.

Сходно наведеном, обзиром да су пријаве подносиоца учестале, патрола Секретаријата за послове комуналне полиције је извршила контролу комуналног реда на локацији улица Васе Пелагића 48, општина Савски венац, и то дана 12.06.2018. године у 12.10 часова, када изласком на лице места нису затечени наводи из пријаве подносиоца, није било нарушавања комуналног реда, о чему је сачињена службена белешка XXXIII-02 број: 355-33108/2018 од 12.06.2018. године и дана 19.06.2018. године у 16.35 часова, када такође изласком на предметну локацију нису затечени наводи из пријаве, у моменту контроле није било никаквог нарушавања комуналног реда, о чему је сачињена службена белешка XXXIII-02 број: 355-33108/2018 од 19.06.2018. године.

Секретаријат за послове комуналне полиције ће, у складу са својим овлашћењима и расположивим бројем патрола и даље вршити контролу примене прописа града и у случају да се стекну услови за то предузети мере против лица која нарушавају комунални ред, како би се те појаве спречиле, а лица казнила у прописаном прекршајном поступку.

Захваљујемо на достављеном поднеску и напомињемо да се само добром сарадњом грађана и Секретаријата за послове комуналне полиције, као и поштовањем законских прописа, може допринети успостављању комуналног реда у граду.

С поштовањем,

Секретаријат за послове комуналне полиције"
22-06-2018 12:45:07
Dobili smo obaveštenje od Sekretarijata za poslove komunalne policije:

"Република Србија
Град Београд
Градска управа града Београда
Секретаријат за послове комуналне полиције
Oдељење за нормативно-правне послове и праћење прекршајног налога
број: 355-32963/18-XXXIII-02
12.06.2018. године
ДД
Београд,
Макензијева број 31

Поштовани,

поводом Ваше пријаве Секретаријату за послове комуналне полиције Градске управе града Београда, обавештавамо Вас о следећем:
Поступајући по Вашој пријави, у Београду, општина Савски венац, Васе Пелагића бр.48, патрола комумалне полиције извршила је контролу комуналног реда по наводима из пријаве, дана 06.06.2018. године, и том приликом није затекла наводе из пријаве.
Напомињемо да Секретаријат за послове комуналне полиције тј. комунални полицајац може поступати и предузимати мере сходно својим законским овлашћењима уколико у време контроле комуналног реда затекне нарушавање истог, а примењујући одредбе из Одлуке о комуналном реду, починиоцу прекршаја може изрећи меру упозорења, усменог наређења, издати прекршајни налог и обавестити други надлежни орган да предузме мере из својих надлежности.
Такође Вас обавештавамо, да комуналне проблеме можете пријавити од 00:00 до 24:00 часова на број телефона 0800 110 011 или број 011 309 0007, како би комунални полицајци благовременим изласком утврдили чињенично стање и поступали у складу са својим овлашћењима.

Секретаријат за послове комуналне полиције"
15-06-2018 15:38:57
4 vozila uklonjeno, a 10 sankcionisano od strane saobraćajne policije, dok za to vreme komunalna policija ne vidi ni jedno vozilo ?!
Sramota...
13-06-2018 22:45:43
Dobili smo obaveštenje od Uprave saobraćajne policije za grad Beograd:

"Република Србија
Министарство унутрашњих послова
Дирекција полиције
Полицијска управа за град Београд
Управа саобраћајне полиције
03/16/4 Број:308/18
Дана 12.06.2018. године
Љермонтова 12а
Београд

Поштовани,

У вези Ваших дописа којим сте нам се обратили, а у којима грађани износе проблем непрописног паркирања у улициВасе Пелагића број 46-48, обавештавамо Вас да су полицијски службеници СПИ "Југ" у протеклом периоду, у различитим временским интервалима обилазили наведену локацију, при чему су специјалним возилом ЈКП "Паркинг сервис" уклонили 4 непрописно паркираних возила, док је 10 возача санкционисано на лицу места.
Полицијски службеници Управе саобраћајне полиције, Полицијске управе за град Београд ће и у наредном периоду у складу са објективним могућностима и датим овлашћењима предузимати мере прописане Законом о безбедности саобраћаја на путевима према возачима који не поштују правила саобраћаја на наведеној локацији.

С поштовањем"
12-06-2018 13:19:32
Inicijativu sa novim opisom, poslali smo na adresu Sekretarijata za poslove komunalne policije.
10-06-2018 23:16:00
Pa, ova komunalna policija je zaista smejurija...
U 08:55 časova ste izvršili kontrolu ?! A Kafe radi od 09h ?!
Mislim zaista...
A ajde da probate da se pojavite i intervenišete od podneva na primer.
Prijave imate dostavljene sa foto-dokumentacijom.
10-06-2018 22:33:55
Dobili smo obaveštenje od Sekretarijata za poslove komunalne policije:

"Република Србија
Град Београд
Градска управа града Београда
Секретаријат за послове комуналне полиције
XXXIII-01 број: 037-1-1395-д4/2018
08.06.2018. године
ВР
Макензијева 31
11000 Београд
Тел. 011/2430-102

Tим Моја иницијатива
Иницијатива 1326

Предмет: обавештење

У Секретаријату за послове комуналне полиције Градске управе града Београда, дана 02.06.2018. године, примљена је Ваша поновљена пријава упућена путем електронске поште, због постојања одређених комуналних проблема, како суграђанин наводи, у улици Вaсе Пелагића, на територији општине Савски венац, у висини бројева 46-48, испред кафића „Кафе“, те смо Вас с тим у вези обавестили да је Ваша пријава прослеђена Комуналној инспекцији Одељења за инспекцијске послове Управе Градске општине Савски венац, на даљу надлежност.

Такође Вас обавештавамо да је Секретаријат за послове комуналне полиције у складу са надлежностима утврђеним Законом о комуналној полицији и Одлуком о комуналној полицији, извршио дана 06.06.2018. године у 08.55 часова, контролу комуналног реда на предметној адреси и није затечено нарушавање комуналног реда, није било непрописно паркираних возила на коловозу и испред угоститељског објекта „Кафе“, иако се патрола комуналне полиције задржала десет минута на наведеној локацији, што је констатовано сачињеном службеном белешком XXXIII-01 број: 037-1-1395-д4/2018 од 06.06.2018. године.

Секретаријат за послове комуналне полиције ће, у складу са својим овлашћењима и расположивим бројем патрола вршити и даље контролу примене прописа града и у случају да се стекну услови за то предузети мере против лица која нарушавају комунални ред, како би се те појаве спречиле, а лица казнила у прописаном прекршајном поступку.

Захваљујемо на достављеном поднеску и напомињемо да се само добром сарадњом грађана и Секретаријата за послове комуналне полиције, као и поштовањем законских прописа, може допринети успостављању комуналног реда у граду.

С поштовањем,
СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОСЛОВЕ КОМУНАЛНЕ ПОЛИЦИЈЕ"
08-06-2018 12:41:09
Inicijativu sa novim opisom, poslali smo na adrese: komunalna inspekcija GO Savski venac, Sekretarijat za poslove komunalne policije i Uprava saobraćajne policije za grad Beograd.
07-06-2018 23:22:25
Čak dve patrole komunalne policije su bile 28.05. 2018. godine ?! Zaista ? I ništa nisu zatekle ?!
Ako samo pogledate u svoje prijave, uočićete da smo baš tog dana dostavili prijavu sa foto-dokumentacijom koja dokazuje suprotno od iskaza vaših patrola.
Zašto ne kažete istinu da vam se patrole plaše da intervenišu zbog "opasnih momaka" koji tu parkiraju i sede u kafiću...
Svakoga dana je tu ista situacija. I prijavljivano je svim mogućim sredstvima i to, siguran sam, imate u svojim evidencijama.
Radite svoj posao i zaradite platu koju vam plaćaju ovi građani, nemojte davati lažne iskaze.
07-06-2018 20:32:42
 
INICIJATIVE U KOMŠILUKU
INICIJATIVU PRATI