jaran1986 Građanin


Prijavljena inicijativa
Inicijativa broj 1254
Komentari (4)
Nepropisno parkiranje
 • Slučaj postavljen: 19-04-2018
 • Parkiranje na trotoaru
Kralja Milana 14-18, Obrenovac - Obrenovac
 • Model aparata: MYA-L41
 • Marka aparata: HUAWEI
 • Originalni datum slike: 2018:04:12 18:22:08
 • Obrada slike: Maya-L41C432B141
 • Model aparata: MYA-L41
 • Marka aparata: HUAWEI
 • Originalni datum slike: 2018:04:12 18:22:30
 • Obrada slike: Maya-L41C432B141
 • Model aparata: MYA-L41
 • Marka aparata: HUAWEI
 • Originalni datum slike: 2018:04:19 18:13:48
 • Obrada slike: Maya-L41C432B141
 • Model aparata: MYA-L41
 • Marka aparata: HUAWEI
 • Originalni datum slike: 2018:04:19 18:14:13
 • Obrada slike: Maya-L41C432B141
Pogledajte kako se ljudi parkiraju bez obzira dal pesaci mogu da prolaze ili ne, izgleda da morano leteti iznad parkiranih vozila. Obrenovac Kralja Milana 14-18.

Postavite nov komentar
Uz komentar priložite:
Komentari (4)
Dobili smo obaveštenje od Uprave saobraćajne policije za grad Beograd:

"Република Србија
Министарство унутрашњих послова
Дирекција полиције
Полицијска управа за град Београд
Управа саобраћајне полиције
03/16/4 Број: 247/18
Дана 05.07.2018. године
Љермонтова 12а
Београд

Поштовани,

У вези Вашег дописа којим сте нам се обратили, а у коме грађани износе проблем непрописног паркирања у улици Краља Милана у Обреновцу, обавештавамо Вас да су полицијски службеници ПС Обреновац у протеклом периоду, у различитим временским интервалима обилазили наведену локацију, којом приликом су затекли и санкционисали 12 возача непрописно паркираних возила. Такође Вас обавештавамо да су приликом вршења појачане контроле непрописно паркираних возила на предметној локацији специјалним возилом уклоњена 3 непрописно паркирана возила.
Полицијски службеници ПС Обреновац ће и у наредном периоду у складу са објективним могућностима и датим овлашћењима предузимати мере прописане Законом о безбедности саобраћаја на путевима према возачима који не поштују правила саобраћаја на наведеној локацији.

С поштовањем"
05-07-2018 16:27:35
Dobili smo obaveštenje od Sekretarijata za poslove komunalne policije:

"Република Србија
Град Београд
Градска управа града Београда
Секретаријат за послове комуналне полиције
XXXIII-01 број: 037-1-1062/2018
24.04.2018. године
Београд
Макензијева број 31

„Тим моја иницијатива“

Предмет: Обавештење

У вези Ваше пријаве (иницијатива број 1254) коју сте путем електронске поште упутили Секретаријату за послове комуналне полиције Градске управе града Београда, дана 20.04.2018. године, обавештавамо Вас да Комунална полиција у складу са овлашћењима прописаним Законом о комуналној полицији („Сл. гласник РС“, бр. 51/2009) и Одлуком о комуналној полицији („Сл. лист града Београда“ бр. 6/2010 и 23/13), у циљу сузбијања паркирања и остављања моторних возила супротно одредбама члана 23. Одлуке о комуналном реду („Службени лист града Београда“, бр. 10/11, 60/12, 51/14, 92/14, 2/15, 11/15, 61/15, 75/16 и 19/17), односно спречавања непрописног паркирања на површинама јавне намене и површинама у јавном коришћењу, као и у циљу сузбијања паркирања и остављања моторних возила на јавним паркиралиштима супротно одредбама Одлуке о јавним паркиралиштима („Службени лист града Београда“, бр. 12/10 – пречишћен текст, 37/11, 42/11 – испр., 11/14, 30/14, 34/14, 89/14, 96/16 и 36/17), односно спречавања паркирања возила супротно саобраћајном знаку, хоризонталној и вертикалној сигнализацији (паркирање на претплатном и резервисаном паркинг месту, ометање коришћења јавних паркиралишта и др.), предузима мере како би се лица казнила у прописаном прекршајном поступку.
Комунални полицајци града Београда, 24 часа сваког радног дана, суботом, недељом и у дане државних и верских празника, поступају по службеној дужности (самосталним ангажовањем али и пружањем бројних асистенција надлежним органима града, као и предузећима и установама којима је овај вид помоћи потребан) и по пријавама грађана на целој територији града Београда и сходно својим овлашћењима, врше контролу непрописног паркирања возила и предузимају одговарајуће мере. Уколико комунални полицајац на лицу места затекнe нарушавање комуналног реда из своје надлежности, односно када затекне поступање супротно одредбама наведених одлука, лицу затеченом у прекршају ће издати прекршајни налог, тј. ако учиниоца прекршаја не затекне на лицу места, на моторном возилу оставиће обавештење о учињеном прекршају, а накнадно ће власнику возила прекршајни налог бити уручен путем поште на кућну адресу.
Ради ефикаснијег и правовременог поступања комуналних полицајаца, пријаве за нарушавање комуналног реда у смислу паркирања и остављања моторних возила супротно одредбама поменутих одлука, грађани могу упутити Комуналној полицији града Београда у тренутку нарушавања истог, позивањем бројева телефона Беоком сервиса 0800/110011 (бесплатни позив из фиксне мреже) или на 011/3090007 (позив са мобилног телефона који се наплаћује), по којима ће комунални полицајци поступити у најкраћем могућем року и у складу са затеченим стањем предузети мере на које су овлашћени, а Комунална полиција у складу са својим могућностима, претходно утврђеном распореду и расположивом броју патрола, као и зависно од обавеза које има и у другим областима свог деловања, свакодневно врши контролу комуналног реда на територији целог града и уколико затекне нарушавање комуналног реда из своје надлежности предузима мере на које је овлашћена, што ће свакако чинити и у наредном периоду.
Овом приликом напомињемо да је поступање по свим пријавама грађана у најкраћем могућем року, као и успостављање комуналног реда у граду непосредним радом на терену, приоритет који Комунална полиција настоји да оствари, при чему се непосредне потребе грађана узимају у обзир увек када је то могуће.
Због проблема са непрописним паркирањем моторних возила грађани се могу обратити и комуналној инспекцији општине, обзиром да комунални инспектор који врши инспекцијски надзор над применом поменутих одлука, поред осталог, може доношењем решења наложити предузимање мера и радњи за отклањање недостатака у одређеном року, односно може доношењем решења наложити и уклањање моторних возила са површина јавне намене, површина у јавном коришћењу и јавних паркиралишта остављених, односно заустављених супротно одредбама наведених одлука.
Пријава се може поднети и Управи саобраћајне полиције Министарства унутрашњих послова Републике Србије, који поред изрицања новчане казне, такође може доношењем решења наложити уклањање моторних возила која су паркирана на начин којим се угрожава безбедност учесника у саобраћају.

С поштовањем,

Секретаријат за послове комуналне полиције"

Inicijativu smo ponovo poslali na adrese: GO Obrenovac (Odeljenje za inspekcijske poslove) i Uprava saobraćajne policije.
25-04-2018 14:54:16
Dobili smo obaveštenje od Sekretarijata za poslove komunalne policije:

"Република Србија
Град Београд
Градска управа града Београда
Секретаријат за послове комуналне полиције
XXXIII-01 број: 037-1-165/2018
20.04.2018. године
МР
Макензијева број 31
11000 Београд
Тел. 011/2430-102

У вези Вашег поднеска, примљеног у Секретаријату за послове комуналне полиције Градске управе града Београда, путем електронске поште дана 20.04.2018. године, обавештавамо Вас следеће:

Послови комуналне полиције су између осталих и заштита површина јавних намена од бесправног заузећа и оштећивања остављањем возила, спречавање паркирања на местима на којима се омета коришћење пута и одвијање саобраћаја, котнтрола коришћења паркиралишта у складу са прописом и сигнализациојм, паркирања на резервисаним паркинг местима и сл. Комунална полиција има надлежности, поступа, примењује овлашћења и врши контролу у случајевима када се на лицу места затекне кршење комуналног реда у смислу непоштовања одредби Одлуке о комуналном реду све у циљу одржавања комуналног реда на територији града Београда.

Пријаву за нарушавање комуналног реда, суграђанин може поднети бесплатним позивом у моменту нарушавања комуналног реда, искључивно на број 0800/110-011 из фиксне мреже или позивом на 011/30-90-007 из мобилне мреже, који су отворени за грађане 24 сата дневно сваког радног дана, викендом и у дане државних и верских празника, по којима ће комунални полицајци поступити у најкраћем могућем року.

С поштовањем,

Секретаријат за послове Комуналне полиције"

Inicijativu smo ponovo poslali na adrese: GO Obrenovac (Odeljenje za inspekcijske poslove) i Uprava saobraćajne policije.
24-04-2018 00:44:06
Inicijativa sa linkom stranice prosleđena je na adrese GO Obrenovac (Odeljenje za inspekcijske poslove), Sekretarijat za poslove komunalne policije i Uprava saobraćajne policije.
19-04-2018 18:36:00
 
INICIJATIVE U KOMŠILUKU
INICIJATIVU PRATI