Tuta Gradski krstaš


Prijavljena inicijativa
Inicijativa broj 1216
Komentari (51)
Problemi pešaka
  • Slučaj postavljen: 03-04-2018
  • Zauzimanje javne povrsine
Bulevar kralja aleksandra 17 - Palilula - Beograd
  • Model aparata:
  • Marka aparata:
  • Originalni datum slike:
  • Obrada slike:
Novo uredjeni plato ispred crkve Svetog Marka, je posluzio obliznjem ugostiteljskom objektu da postavi svoje stolove i stolice.

Molim vas da nadlezne institucije reaguju.

Postavite nov komentar
Uz komentar priložite:
Komentari (51)
Dobili smo obaveštenje od komunalne inspekcije GO Palilula:

"Република Србија
Град Београд
Градска општина Палилула
Управа градске општине Палилула
Одељење за инспекцијске послове
-одсек комунална инспекција
број: 355- 1915/2018
датум: 24.12.2018. године
Београд, Таковска 12

Тим Моја иницијатива

Предмет: Одговор

Поводом Вашег дописа упућеног путем електронске поште, од дана 02.10.2018. године, који је Одељењу за инспекцијске послове Управе градске општине Палилула у Београду - одсек комунална инспекција прослеђен од стране Секретаријата за инспекцијске послове Градске управе града Београда дана 30.11.2018. године, заведен под бројем 355- 1915/2018, а у вези постављене баште угоститељског објекта "Express Bistro" d.o.o. Beograd-Palilula, на адреси Булевар краља Александра бр. 17, Београд, на платоу испред цркве светог Марка, обавештавамо Вас да је решењем комуналног инспектора Одељења за инспекцијске послове Управе градске општине Палилула у Београду бр. 355- 863/2018 од дана 11.04.2018. године наложено "Express Bistro" d.o.o. Beograd-Palilula, да у року од 1 (једног) дана од пријема овог решења уклони са дела друге површине, на адреси Булевар краља Александра бр. 17, Београд (плато испред угоститељског објекта) постављену, без одобрења надлежног органа, башту угоститељског објекта, отвореног типа, димензија 27 х 8,50 м, елементи баште: 50 столова, 180 столица.

Како именована странка није поступила по налогу из решења о уклањању комуналног инспектора Одељења за инспекцијске послове Управе градске општине Палилула у Београду бр. 355- 863/2018 од дана 11.04.2018. године, то је дана 14.06.2018. године, под бројем 355- 862/2018, донето решење о извршењу којим се утврђује да је решење комуналног инспектора Одељења за инспекцијске послове Управе градске општине Палилула у Београду бр. 355- 1838/2018 од дана 16.08.2018. године постало извршно 14.05.2018. године.

Истичемо да спровођење извршења извршних решења комуналних инспектора Одељења за инспекцијске послове Управе градске општине Палилула у Београду зависи од материјалних средстава која Градској општини Палилула у Београду, за ту намену, определи Град Београд (Секретаријат за инспекцијске послове Градске управе града Београда), те испуњења техничких услова неопходних за извршење извршних решења комуналних инспектора овог Одељења. По испуњењу претходно наведених услова извршно решење о уклањању комуналног инспектора Одељења за инспекцијске послове Управе градске општине Палилула у Београду бр. 355- 863/2018 од дана 11.04.2018. године биће сврстано у План извршења по извршним решењима комуналних инспектора Одељења за инспекцијске послове Управе градске општине Палилула у Београду.

Такође Вас обавештавамо да је дана 03.04.2018. године, под бројем 354- 74/2018, на писарници Управе градске општине Палилула у Београду запримљен захтев за издавање одобрења за постављање баште угоститељског објекта "St. Marks place", на адреси Булевар краља Александра бр. 17, Београд, поднет од стране одговорног лица у правном лицу "Express Bistro" d.o.o. Beograd-Palilula. Увидом у списе предмета бр. 354- 74/2018 утврђено је да су сагласност за постављање предметне баште за 2018. године дали су ЈКП "Зеленило Београд" и Завод за заштиту споменика културе града Београда. У складу са одредбама члана 37. Одлуке о постављању баште угоститељског објекта на територији града Београда („Службени лист Града Београда”, бр. 11/14, 25/14 – исправка, 34/14, 2/15, 29/15 и 63/16) Одељење грађевинских и стамбених послова Управе градске општине Палилула у Београду - одсек стамбених и комуналних послова, у прилогу дописа бр. 33- 74/2018 од дана 07.05.2018. године проследили су Секретаријату за саобраћај Градске управе града Београда захтев поднет од стране одговорног лица у правном лицу "Express Bistro" d.o.o. Beograd-Palilula са скицама у циљу добијања њихове сагласности за постављање баште угоститељског објекта.

У том погледу дана 08.05.2018. године, под бројем 353- 74/2018, Одељење грађевинских и стамбених послова Управе градске општине Палилула у Београду - одсек стамбених и комуналних послова донело је решење којим се прекида поступак у предмету издавања одобрења за постављање баште угоститељског објекта "ST MARK'S PLACE", на локацији Булевар краља Александра бр. 17, Београд. Ставом 2. диспозитива овог решења предвиђено је да прекид поступка траје до добијања сагласности и овере техничке документације од стране надлежних организационих јединица Градске управе града Београда.

КОМУНАЛНА ИНСПЕКЦИЈА ГО ПАЛИЛУЛА"
27-12-2018 16:21:36
Dobili smo obaveštenje od Sekretarijata za inspekcijske poslove u prilogu.
09-12-2018 16:27:22
Dobili smo obaveštenje od Sekretarijata za inspekcijske poslove:

"Република Србија
Град Београд
Градска управа града Београда
Секретаријат за инспекцијске послове
Сектор за комунални инспекцијски надзор
Одељење надзора комуналних инспекција градских општина
X – 02 бр.355 - 2575/2018
Датум:08.10.2018. године
СА
27. марта бр. 43-45
11000 Београд
Тел.011/3309-238
фаx:011/3345-882
e-mail: inspekcija@beograd.gov.rs

MОЈА ИНИЦИЈАТИВА

ПРЕДМЕТ: Обавештење

Поводом Вашег поновног поднеска који је заведен у овом Секретаријату, везано за пријаву која се односи на башту угоститељског објекта у Булевару краља Александра бр.17, плато испред цркве светог Марка, обавештавамо Вас да је по основу надзора над радом комуналне инспекције градских општина затражено од комуналне инспекције Одељења за инспекцијске послове градске општине Палилула, која је стварно и месно надлежна и врши инспекцијски надзор у првом степену, да достави извештај о предузетим мерама из своје надлежности, о чему сте обавештени у предмету 355-2352/18.

Дана 12.09.2018.године добијен је одговор од Одељења за инспекцијске послове градске општине Палилула да је комунални инспектор Градске општине Палилула донео решење број 355-863/2018, које гласи на „Exspress Bistro“ d.o.o. Београд-Палилула, Булевар краља Александра бр.17,и решење о извршењу које се води под бројем 355-1838/2018.

У допису је даље истакнуто да извршење извршних решења комуналних инспектора Одељења за инспекцијске послове Управе градске општине Палилула, зависи од материјалних средстава која Градској управи за ту намену определи Град Београд, те испуњења техничких услова неопходних за извршење извршних решења комуналних инспектора тог Одељења. По испуњењу услова, извршно решење о уклањању, комуналног инспектора Одељења за инспекцијске послове Управе градске општине Палилула бр.355-863/2018, биће сврстано у План извршења по извршним решењима комуналних инспектора Одељења за инспекцијске послове Управе градске општине Палилула, у Београду.

Напомињемо да је сходно члану 193.став 1. Закона о општем управном поступку (‘’Службени лист СРЈ, бр.18/16) прописано да извршење спроводи орган који је донео првостепено решење.

Секретаријат за инспекцијске послове"
23-10-2018 21:21:39
Dobili smo obaveštenje od Sekretarijata za inspekcijske poslove u prilogu.
16-10-2018 21:17:53
Dobili smo obaveštenje od komunalne inspekcije GO Palilula:

"Република Србија
Град Београд
Градска општина Палилула
Управа градске општине Палилула
Одељење за инспекцијске послове
-одсек комунална инспекција
број: 355- 2670/2018
датум: 09.10.2018. године
Београд, Таковска 12

Тим Моја иницијатива

Предмет: Одговор

Поводом Вашег дописа упућеног путем електронске поште tim@mojainicijativa.com, од дана 02.10.2018. године, који је запримљен на писарници Управе градске општине Палилула у Београду дана 03.10.2018. године, заведен под бројем 355- 2670/2018, а у вези постављене баште угоститељског објекта "Express Bistro" d.o.o. Beograd-Palilula, на адреси Булевар краља Александра бр. 17, Београд, на платоу испред цркве светог Марка, обавештавамо Вас да је решењем комуналног инспектора Одељења за инспекцијске послове Управе градске општине Палилула у Београду бр. 355- 863/2018 од дана 11.04.2018. године наложено "Express Bistro" d.o.o. Beograd-Palilula, са пословним седиштем у Београду у ул. Булевар краља Александра бр. 17, које заступа одговорно лице у правном лицу, да у року од 1 (једног) дана од пријема овог решења уклони са дела површине, на адреси Булевар краља Александра бр. 17, Београд (плато испред угоститељског објекта) постављену, без одобрења надлежног органа, башту угоститељског објекта, отвореног типа, димензија 27 х 8,50 м, елементи баште: 50 столова, 180 столица.

Како странка није поступила по налогу из решења о уклањању комуналног инспектора Одељења за инспекцијске послове Управе градске општине Палилула у Београду бр. 355- 863/2018 од дана 11.04.2018. године, то је дана 14.06.2018. године, под бројем 355- 862/2018, донето решење о извршењу којим се утврђује да је решење комуналног инспектора Одељења за инспекцијске послове Управе градске општине Палилула у Београду бр. 355- 1838/2018 од дана 16.08.2018. године постало извршно 14.05.2018. године.

Истичемо да спровођење извршења извршних решења комуналних инспектора Одељења за инспекцијске послове Управе градске општине Палилула у Београду зависи од материјалних средстава која Градској општини Палилула у Београду, за ту намену, определи Град Београд (Секретаријат за инспекцијске послове Градске управе града Београда), те испуњења техничких услова неопходних за извршење извршних решења комуналних инспектора овог Одељења. По испуњењу претходно наведених услова извршно решење о уклањању комуналног инспектора Одељења за инспекцијске послове Управе градске општине Палилула у Београду бр. 355- 863/2018 од дана 11.04.2018. године биће сврстано у План извршења по извршним решењима комуналних инспектора Одељења за инспекцијске послове Управе градске општине Палилула у Београду.

Такође Вас обавештавамо да је дана 03.04.2018. године, под бројем 354- 74/2018, на писарници Управе градске општине Палилула у Београду запримљен захтев за издавање одобрења за постављање баште угоститељског објекта "St. Marks place", на адреси Булевар краља Александра бр. 17, Београд, одговорног лица у правном лицу "Express Bistro" d.o.o. Beograd-Palilula, са пословним седиштем у Београду у ул. Булевар краља Александра бр. 17. Увидом у списе предмета бр. 354- 74/2018 утврђено је да су сагласност за постављање предметне баште за 2018. године дали су ЈКП "Зеленило Београд" и Завод за заштиту споменика културе града Београда. У складу са одредбама члана 37. Одлуке о постављању баште угоститељског објекта на територији града Београда („Службени лист Града Београда”, бр. 11/14, 25/14 – исправка, 34/14, 2/15, 29/15 и 63/16) Одељење грађевинских и стамбених послова Управе градске општине Палилула у Београду - одсек стамбених и комуналних послова, у прилогу дописа бр. 33- 74/2018 од дана 07.05.2018. године проследили су Секретаријату за саобраћај Градске управе града Београда захтев поднет од стране Стева Орашанина, одговорног лица у правном лицу "Express Bistro" d.o.o. Beograd-Palilula са скицама у циљу добијања њихове сагласности за постављање баште угоститељског објекта.

У том погледу дана 08.05.2018. године, под бројем 353- 74/2018, Одељење грађевинских и стамбених послова Управе градске општине Палилула у Београду - одсек стамбених и комуналних послова донело је решење којим се прекида поступак у предмету издавања одобрења за постављање баште угоститељског објекта "ST MARK'S PLACE", на локацији Булевар краља Александра бр. 17, Београд. Ставом 2. диспозитива овог решења предвиђено је да прекид поступка траје до добијања сагласности и овере техничке документације од стране надлежних организационих јединица Градске управе града Београда.

КОМУНАЛНА ИНСПЕКЦИЈА ГО ПАЛИЛУЛА"
09-10-2018 21:06:52
Dobili smo obaveštenje od Sekretarijata za poslove komunalne policije:

"Република Србија
Град Београд
Градска управа града Београда
Секретаријат за послове комуналне полиције
Сектор за нормативно-правне послове и праћење прекршајног налога
Број: 355-23186/18-XXXIII-02
Датум: 02.10.2018. године
НР
Београд
Макензијева 31
тел: 2430-102
e-mail: komunalna.policija@beograd.gov.rs

Предмет: Обавештење

Поштовани,

Поводом Вашег акта у коме прослеђујете учестале пријаве грађанина везано за заузимање јавне површине постављањем баште на адреси Булевар краља Александра 17, ГО Палилула, oбавештавамо Вас да смо пријаве грађанина проследили Управи градске општине Палилула сходно одредби члана 52. Одлуке о постављању баште угоститељског објекта на територији града Београда ("Сл. Лист града Београда", бр. 11/2014, 25/2014 - испр., 34/2014, 2/2015, 29/2015 и 63/2016), којом је прописано да инспекцијски надзор над спровођењем ове одлуке врши комунална инспекција градске општине.

С поштовањем,
Секретаријат за послове комуналне полиције"
05-10-2018 14:49:55
Dobili smo obaveštenje od komunalne inspekcije GO Palilula:

"Поштовани,

Обавештавамо Вас да је ваша пријава прослеђена комуналној инспекцији ГО Палилула.Надлежни комунални инспектор ће благовремено доставити одговор о поступању у предмету по окончању поступка.

КОМУНАЛНА ИНСПЕКЦИЈА ГО ПАЛИЛУЛА"
02-10-2018 18:45:48
Inicijativu sa novim dopisom i dokaznim materijalom poslali smo na adrese: Sekretarijat za upravu, Sekretarijata za inspekcijske poslove i Sekretarijat za informisanje, komunalna inspekcija GO Palilula i Sekretarijat za poslove komunalne policije.
02-10-2018 10:34:12
Nesto se u celoj prici ne slaze, podsecam na odgovor od strane komunalne inspekcije Opstine Palilula od 20.07.2018.

"По основу Ваше пријаве заведене под Уп.бр. 355-1915/2018 od 17.07. 2018 године коју сте проследили Градској општини Палилула a у вези нелегалне баште угоститељског објекта "Express bistro" д.о.о. на адреси Булевар Краља Александра бр. 17 у Београду, обавештавамо Вас да је спроведен и окончан поступак у предмету Уп. бр. 355-836/2018 у којем су донешени управни акти и то:
-Решење о уклањању баште, дана 11. 04. 2018 године
-Решење о извршењу, дана 14.06.2018 године
За спровођење наведених аката надлежан је одсек за извршење Г:О. Палилула."

3.4. je podneta potvrda za izdavanje resenja o zauzecu
11.4. doneto resenje o uklanjanju
14.06. doneto resenje o izvrsenju

Kako sad na jednom ima sve dozvole?

Kao sto sam pomenuo ranije, sumnjam na korupciju, molim da nadlezne gradske sluzbe koje su IZNAD opstinskog nivoa ispitaju slucaj.
01-10-2018 21:17:55
Dobili smo obaveštenje od Sekretarijata za poslove komunalne policije:

"Република Србија
Град Београд
Градска управа града Београда
Секретаријат за послове комуналне полиције
Сектор за нормативно-правне послове и праћење прекршајног налога
Број: 355-23186/18-XXXIII-02
Датум: 28.09.2018. године
НР
Београд
Макензијева 31
тел: 2430-102
e-mail: komunalna.policija@beograd.gov.rs

Предмет: Обавештење

Поштовани,

Поводом Вашег акта упућеног Секретаријату за послове комуналне полиције дана 05.09.2018. године, у предмету под горе наведеним бројем, у коме прослеђујете пријаву грађанина везано за заузимање јавне површине постављањем баште на адреси Булевар краља Александра 17, ГО Палилула, oбавештавамо Вас да је патрола дана 22.09.2018. године у 09.30 часова извршила контролу комуналног реда и у моменту контроле, а увидом у документацију установила да угоститељски објекат поседује решење о сагласности за постављање баште отвореног типа од стране ЈКП „Зеленило Београд“ и Завода за заштиту споменика културе града Београда као и поднесак о поднетој потврди ГО Палилула од 03.04.2018. године за издавање решења о заузећу јавне површине што је и констатовано истога дана записником и фотодокументацијом.

Имајући у виду да Секретаријат за послове комуналне полиције може предузимати мере сходно својим овлашћењима само ако у моменту контроле затекне нарушавање комуналног реда, Секретаријат ће и у наредном периоду вршити контролу комуналног реда на овој локацији и поводом затечених пријава и лица која нарушавају комунални ред, предузимати мере из оквира своје надлежности.

Такође, пријаву нарушавања прописаног комуналног реда, ради правовременог и ефикасног поступања, грађани могу упутити сваког дана бесплатним позивом са фиксних мрежа на број телефона 0800/110-011 и за позиве са мобилних мрежа на број 011/30-90-007, у времену од 00-24 часа.

С поштовањем,
Секретаријат за послове комуналне полиције"
01-10-2018 17:12:32
  
INICIJATIVE U KOMŠILUKU
INICIJATIVU PRATI