Tuta Gradski krstaš


Prijavljena inicijativa
Inicijativa broj 1118
Komentari (9)
Nelegalna gradnja
 • Slučaj postavljen: 08-02-2018
 • Nelegalna gradnja
Ilije Stojadinovica 22 - Čukarica - Beograd
 • Model aparata:
 • Marka aparata:
 • Originalni datum slike:
 • Obrada slike:
 • Model aparata:
 • Marka aparata:
 • Originalni datum slike:
 • Obrada slike:
Na zelenoj povrsini u naselju izvode se radovi na nekakvom objektu izmedju stambenih zgrada, bez table, a verovatno i bez bilo kakve dozvole.

Postavite nov komentar
Uz komentar priložite:
Komentari (9)
Zapisnik rešenja - ul. Ilije Stojadinovića 22, strane 7, 8 i 9.
27-03-2018 21:03:05
Zapisnik rešenja - ul. Ilije Stojadinovića 22, strane 4, 5 i 6.
27-03-2018 21:02:17
Zapisnik rešenja - ul. Ilije Stojadinovića 22, strane 1, 2 i 3.
27-03-2018 20:59:51
Dobili smo obaveštenje od Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Republike Srbije - Sektor za inspekcijski nadzor:

"Поштовани,

Републичка урбанистичка инспекција овог министарства, поступајући по вашем захтеву, упутила је налог за предузимање мера и доставу информације у вези изградње објекта на зеленој површини између стамбених зграда, без табле, на локцији у ул. Илије Стојадиновића бр. 22, општина Чукарица надлежној грађевинској инспекцији којој су поверени послови вршења инспекцијског надзора. Поступајући по налогу, Одсек за грађевинску инспекцију у оквиру Одељења за грађевинску инспекцију и извршење општине Чукарица доставило је следећу информацију: поступајући према одредбама Закона о планирању и изградњи надлежни инспектор дана 10.01.2018.године, након извршеног увиђаја на лицу места у ул.

Илије Стојадиновића, преко пута бр.22, у Београду, на кат. парцели бр. 1990/1 КО Чукарица, сачињава записник на основу којег доноси решење бр. 356-2/18 којим се налаже НН лицу уклањање изведених грађевинских радова. Такође се доноси, под истим бројем, решење о затварњу градилишта.
Дана 17.01.2018.године донето је под бр. 356-2/18 и решење о извршењу након чега се и приступило извршењу.

С поштовањем,

Прилог: информација о поступању, записник и донета решења

Република Србија
Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре
Сектор за инспекцијски надзор
Одељење за инспекцијске послове урбанизма-Група Београд
Омладинских бригада 1, 11070 Нови Београд
Телефон: +381 11 22 87 552
www.mgsi.gov.rs"

Unastavku šaljemo zapisnik rešenja.
27-03-2018 20:55:29
Dobili smo obaveštenje od Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Republike Srbije - Sektor za inspekcijski nadzor:

"Предмет: Обавештење, Тим Моја иницијатива

Поштовани

У вези дописа који сте електронским путем упутили републичкој урбанистичкој инспекцији Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, и у коме обавештавате да се на зеленој површини изводе грађевински радови између стамбених зграда, без табле, вероватно и без грађевинске дозволе, на локцији у ул. Илије Стојадиновића бр. 22, општина Чукарица, обавештавамо вас да су послови вршења инспекцијског надзора над изградњом објеката за које грађевинску дозволу издаје општинска управа Чукарица, сходно члану 172. став 4. Закона о планирању и изградњу, поверени тој општини.

У складу са напред наведеним, ова инспекција ће проследити Ваш поднесак општини Чукарица на даљу надлежност и упозорити на обавезу извршења одредаба Закона и прописа.

Такође Вас обавештавамо да ово министарство преко републичке инспекције врши надзор над извршењем одредаба Закона о планирању и изградњи и прописа донетих на основу овог Закона, као и надзор над радом општинске грађевинске инспекције у складу са чланом 46. и 47. Закона о државној управи („Сл. гласник РС“, бр. 79/2005, 101/2007, 95/2010 и 99/2014).

С тим у вези приликом извршења надзора над радом поверених послова у општини Чукарица, у складу са Законом о планирању и изградњу („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 81/09-исправка, 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука УС, 50/13-одлука УС 98/13-одлука УС, 132/14 и 145/14), Законом о инспекцијском надзору (“Сл. гласник РС”, број 36/15) и Законом о државној управи („Сл. гласник РС“, бр. 79/2005, 101/2007, 95/2010 и 99/2014), биће извршена и контрола поступања грађевинске инспекције општине Чукарица а све у складу са планом и програмом извршења надзора над повереним пословима локалним управама.

С поштовањем,

Република Србија
Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре
Сектор за инспекцијски надзор
Одељење за инспекцијске послове урбанизма-Група Београд
Омладинских бригада 1, 11070 Нови Београд
Телефон: +381 11 22 87 552
www.mgsi.gov.rs"
23-02-2018 15:26:07
Dobili smo odgovor od građevinske inspekcije GO Čukarica:

"Покренут је поступак бесправне градње под бројем 356-2/2018 од 10.01.2018. год, када је и урађен записник и решење о рушењу а градилиште је затворено. Поступак је окончан доношењем Решења о извршењу дана 17.01.2018. год.

Одељење за грађевинску инспекцију и извршења ГО Чукарица Шумадијски трг 2
011-3052-454"
21-02-2018 15:11:00
Da li je inspekcija izasla na teren?
21-02-2018 13:47:21
Dobili smo odgovor od Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Republike Srbije - Sektor za inspekcijski nadzor:

"Поштовани,

Захваљујемо се на Вашем обраћању Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре.

Републичка инспекција овог министарства ће поступити по Вашем поднеску, а у складу са овлашћењима прописаним Законом и о предузетим мерама, обавестити Вас писменим путем.

С поштовањем

Република Србија
Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре
Сектор за инспекцијски надзор
Омладинских бригада 1, 11070 Нови Београд
e-mail: inspekcija@mgsi.gov.rs
www.mgsi.gov.rs"

Čekamo odgovore ostalih nadležnih organa.
09-02-2018 13:34:20
Inicijativu sa linkom stranice smo prosledili na adrese GO Čukarica, Građevinske i urbanističke inspekcije ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture.
08-02-2018 17:50:50
 
INICIJATIVE U KOMŠILUKU
INICIJATIVU PRATI